E.Gundersen og L. Jensen

For første gang er også barna spurt om mobbing i barnehagen.

- Selv om det er et ubehagelig faktum, er vi nå nødt for å våge å ta innover oss at noen barn blir utsatt for negative hendelser i barnehagen. Nå må vi handle aktivt i forhold til at mobbing skjer, sier leder for Foreldreutvalget for barnehager, Lena Jensen (FUB).

I alt 67 % av barnehageansatte er enige om at mobbing finns blant barna i deres barnehage, mens rundt halvparten (48 %) av foreldrene svarer det samme. 34% av foreldrene har opplevd at deres barn har vært involvert i saker knyttet til mobbing.

En tredjedel av de foresatte svarer «vet ikke» på spørsmål om barnehagens kompetanse på mobbing.

Les mer om undersøkelsen her.

Dette kan tyde på at det er behov for å øke fokuset om dette temaet i barnehagen, og en kan spørre seg om barnehagepersonalet deler sin bekymring om mobbing med foreldrene.

I undersøkelsen knyttes mobbing oftest til å utestenge noen fra leken og barnets opplevelse av mobbing.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

Både ansatte, foreldre og barns perspektiver på mobbing i barnehagen er undersøkt. Det er utført spørreundersøkelser blant 143 foresatte og 81 ansatte i seks barnehager i Kristiansand. I tillegg er det gjennomført intervjuer av 32 femåringer fra fire barnehager, både enkeltvis og i gruppe.

Flere barn og mann leser bok

Barnas egen stemme

Barna selv har en klar oppfatning om mobbing i barnehagen. De oppgir at det å bli utstengt av venner, og fra lek, er det som er vanskeligst.

Fysisk og verbal aggresjon (f.eks. å bruke stygge navn) relateres også til mobbing, men dette legger ikke barna så stor vekt på som utestenging.

Barna oppfatning av mobbing er for eksempel:

”Mobbing er som å erte, bare litt slemmere”.
”Hvis noen gjør noe dumt med vilje”,
”Å si noe slemt - å si dritt eller dumme ting”.
”At noen skal slå hverandre eller bokse hverandre”

- Det vi er mest stolt av er at barnas egen stemme blir hørt i denne studien. Det finnes svært lite forskning både nasjonalt og internasjonalt på barnas egne oppfatninger om mobbing og krenkelser, sier prosjektleder Marianne Godtfredsen.

Nærbilde Elisabeth SG

Frafall

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elisabeth Strengen Gundersen, er opptatt av sammenhengen med barnas opplevelse av mobbing i de første årene – og deres vei videre i livet.

- Forskning på drop-outs viser at opplevelse av mobbing tidlig i livet følger barnet videre inn i skolen og kan føre til at mange ikke fullfører videregående. Dette har igjen betydning for livet som voksen og det å få etablere seg som samfunnsborger, sier Gundersen.

Forsker Ingrid Lund ved UiA, som tidligere har forsker på drop-out i videregående skole, intervjuet ungdommer om hvordan de selv har opplevd egen skolegang.

- Elevene hadde helt klare oppfatninger av at mobbingen startet i barnehagen. De husker hvem det var som mobbet, knyttet til både ansatte og barn, og de husker helt konkret når og hvor mobbingen skjedde, sier Ingrid Lund.

- Derfor er det også så viktig at voksne griper inn så tidlig som mulig i barnehagen når mobbing oppdages, sier Elisabeth Strengen Gundersen.

Lena Jensen alvorlig

Må lovfestes

Hvert år får både FUB og FUG mange henvendelser fra fortvilte foreldre om mobbing i barnehagen og på skolen. Mobbing og forebygging av mobbing er også tema for begge utvalg i en rekke foredrag, utvikling av materiell og deltagelse i sentrale kampanjer – som Manifest mot mobbing.

FUB mener at det må lovfestes en egen bestemmelse som sikrer barnas fysiske og psykososiale miljø i barnehagen på linje med elevenes ”arbeidsmiljølov” - § 9a i Opplæringsloven.

- Det er et prinsipielt og reelt behov for en lovregulering så snart som mulig. Bestemmelsene understreker viktigheten av at barn får gode oppvekst- og utviklingsmuligheter, samt at barnehagebarns behov blir tatt på alvor og sidestilt med barna i skolen, sier FUB-leder Lena Jensen.

Mye å gå på

Kristiansand kommune har for tiden et arbeid med systematisk satsing på læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler. Prosjektet ”Hele barnet hele løpet – mobbing i barnehagen” går parallelt med dette.

- Vårt arbeid viser at ansatte har mye å gå på når det gjelder bevissthet og systematisk arbeid med mobbing i barnehagene. Her er et stort forbedringspotensiale, sier Marianne Godtfredsen. Hun tror ikke dette er spesielt for barnehagene i Kristiansand.

 

Forskerne bak Hele barnet hele løpet

Lansert internasjonalt

Forskningen om mobbing i barnehagen i dette prosjektet er også lansert i utlandet. Helgen 10. – 12. oktober la alle forskerne fram et ”paper” om de foreløpige funnene på en internasjonal konferanse i Budapest.

I alt 48 nasjoner var samlet på konferansen ISSA international conference 2014: ”Creating a society for all, re-concidering early childhood service”.

Den kvalitative og kvantitative tilnærmingen til å forstå mobbing i barnehagen, som igjen vil kunne bidra til å redusere mobbing i skolen på sikt, vakte stor interesse, spesielt fra Russland, Moldovia, Singapore, Belgia, England, USA og Kroatia.

- Flere av forskerne som deltok sa at de aldri hadde opplevd en slik respons fra deltakerne. Mobbing i barnehagen engasjerer. Det som ble lagt spesielt merke til fra verdenssamfunnet var fokuset på å lytte til de yngstes egen stemmer, sier prosjektleder Marianne Godtfredsen, som var en av de som la frem funnene i Budapest.

Vil følge opp

Prosjektet fortsetter fram til 2015. Funnene skal nå bearbeides og sees i sammenheng før prosjektet avsluttes.

- FUG og FUB ønsker å følge opp og bruke funnene i vårt arbeid med å oppfordre til bedre dialog og samarbeid mellom barnehagen/skolen og foreldrene, sier Jensen og Gundersen.

Se reportasjen på NRK Dagsrevyen 7. oktober 2014 her, innslag nr. 15.  

Les mer om undersøkelsen her.

Les mer om prosjektet Hele barnet hele løpet her.