Svar:

Denne gruppen barn som du sikter til blir også omtalt som særbegavede, barn med stort læringspotensial og antagelig på mange andre måter. Det som kjennetegner disse barna er at de lærer fortere og kan bearbeide større mengder lærestoff enn det som ligger i normen. De viser, eller har et potensiale for å vise, et eksepsjonelt nivå.

Alle barn har rett på tilpasset opplæring

Barn som har høy IQ tenker ofte annerledes enn gjennomsnittseleven. Som alle barn trenger de aksept, respekt og forståelse for sine behov. Skolen skal gi alle barn tilpasset opplæring. Om disse barna ikke får ekstra utfordringer, kan de noen ganger utvikle atferdsproblemer som kan være utfordrende på skolen.

Voksne kan lett misforstå og tro at de er kranglete og i opposisjon fordi de ikke tilpasser seg og adlyder. Ulike kilder angir at de 2–5 prosentene som har høyest IQ, er i faresonen. Dette tilsvarer omtrent 1200 barn hvert år i Norge. Minst en halv prosent, eller rundt 300, får alvorlige lærings- eller trivselsproblemer på grunn av dette.

Les mer om Barns rett på tilpasset undervisning 

I 2015 ble det nedsatt et regjeringsutnevnt utvalg for å kartlegge hvordan de evnerike barna møtes i skolen. Les mer om dette på josendalutvalget.no

Høyt begavede kan bli skoletapere

Forskning viser at de barna som blir betegnet som ”skoleflinke” av lærerne, sjelden er de som kan betegnes som høyest begavet. Snarere tvert i mot blir de høyest begavede i en del tilfeller dessverre skoletapere.

Høyt begavede barn er ingen ensartet gruppe. Å gi dem et tilfredsstillende tilbud slik at de tross sine forutsetninger ikke blir tapere i skolen, er en utfordring, men dette er en plikt skolen har.

Hva kjennetegner evnerike elever?

 

Flinke elever Evnerike elever

Kan svarene

Stiller spørsmålene

Er interesserte

Er ekstremt nysgjerrige

Arbeider hardt

Beskjeftiger seg med andre ting og klarer seg godt

Svarer på spørsmål

Diskuterer detaljer og er omstendelige

Befinner seg i toppen av klassen

Er forut for klassen

Lytter med interesse

Viser sterke holdninger og synspunkter

Lærer lett

Kan det allerede

Har det fint med jevnaldrende

Foretrekker voksne

Er mottagelige

Er intense

Kopierer nøyaktig

Skaper nytt

Liker å gå på skole

Liker å lære

Mottar informasjon

Bearbeider informasjon

Er teknikere

Er oppfinnere

Liker logisk oppbygget læring

Trives med kompleksitet

Er bevisste

Er ivrig observerende

Er tilfreds med egen læring

Er meget selvkritiske

Kilde: Boken "Våre evnerike barn" Høyskoleforlaget

 

Du kan også finne mer informasjon på Mensa sine nettsider.