Far hjelper til med lekser
Foto: Colourbox

I notatet om lekser legger FUG vekt på at foreldrene ikke skal være lærere og ha kompetanse på alt det skolefaglige, men de skal etterspørre informasjon fra skolen, framheve hvor viktig det er å lære og støtte sine barn i opplæringen.

FUG ønsker ikke en skole som ikke stiller krav til elevene, men en skole der elevene jobber i skoletiden og er motiverte for å lære.

Tid som i dag benyttes til forberedelser og gjennomgang av hjemmelekser, kan frigjøres til bedre og mer effektiv undervisning, står det videre i prinsippnotatet som ble vedtatt 29. januar.

FUG understreker også at foreldrene må engasjere seg i barnas skolehverdag. ”Et godt samarbeid mellom hjem og skole er ikke avhengig av om barna har hjemmelekser eller ikke”, heter det videre.

Du kan lese hele FUGs syn på lekser i prinsippnotatet her.

Spesialundervisning

I samme møte vedtok også FUG viktige prinsipper om spesialundervisning.

Blant annet foreslår FUG en felles nasjonal klageinstans for spesialundervisning som sikrer elever like rettigheter uansett hvor de bor i landet.

FUG ønsker at denne klageinstansen skal ha mulighet til å gi sanksjoner til skoleeier når elever ikke får den opplæringen de har krav på. FUG mener at retten til spesialundervisning ikke må svekkes.

FUG mener også at det må arbeides for at flere utdanner seg til spesialpedagog, og at det blir tilsatt flere spesialpedagoger i skolen. FUG mener at undervisning skal utføres av pedagoger.

Notatet understreker at kvaliteten på tilpasset opplæring må bli bedre slik at flere elever kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Det skal alltid arbeides for at alle elever skal få utnytte sitt potensial for læring.

Les hele FUGs syn på spesialundervisning i prinsippnotatet her.

matteoppgaver på tavle
Foto: Colourbox

Regning og matematikk

FUG er bekymret for at en stor andel elever scorer lavt på grunnleggende ferdigheter i matematikk, og foreslår en rekke tiltak rettet mot skolemyndighetene, lærerutdanningen, skolen og foreldrene.

FUG mener at økt motivasjon til og læring i regning og matematikk krever tidlig og koordinert innsats.

Blant annet mener FUG at minstetimetallet må økes fra 1201 til 1425 slik at elevene kan få en skoletime matematikk hver dag i 10 år.

- FUG mener det bør vurderes å innføre matematikk som eget valgfag på ungdomstrinnet. For mange elever vil dette kunne være et bedre alternativ enn å ta matematikk fra videregående opplæring, heter det også i notatet.

Et annet poeng for FUG er at både høy matematikkompetanse og høy fagdidaktisk kompetanse er nødvendig og at kravet for å undervise i matematikk skal være 60 studiepoeng på alle trinn i grunnskolen. Lærere med høy kompetanse viser ofte også begeistring for faget sitt, som er viktig når skolen skal gi elevene lærelyst.

Du kan lese hele FUGs syn på regning og matematikk i prinsippnotatet her.