Elisabeth S. Gundersen og Øystein Djupedal

Hun er positiv til en rekke av forslagene til en ny statlig politikk mot mobbing som Djupedalutvalget foreslår i NOU 2015: 2 Å høre til som ble lagt frem i dag.

FUG har lenge ønsket seg et nasjonalt organ med sanksjonsmuligheter overfor de skolene som ikke tar mobbing på alvor.

– Hvert år ringer 50–60 fortvilte foreldre til FUG om mobbing. De ikke blir tatt på alvor eller trodd av skolen, og mobbingen fortsetter, sier Gundersen.

Se her hva FUG har uttalt om sanksjoner.

Læringsmiljø

Et sentralt forslag i NOU-en er å heve kompetanse på temaet inkluderende skolemiljø. Tiltaket, kalt Skolebasert kompetanseutvikling, skal øke kunnskapen og bevisstheten hos alle ansatte på skolen, samt elever og foreldre.

Det er en storskalasatsning som skal gå over åtte år (2016–2023) i grunnskolen og videregående skole.

– Vi håper at dette betyr at utvalget også har konkrete tiltak rettet mot foreldreinnvolvering. Det er ikke like innlysende for alle hvordan de kan bidra til et bedre skolemiljø, sier FUG-lederen

– Dette er jo ambisiøst, men virker bra som en bevisstgjøring på hvor viktig et godt læringsmiljø er. Foreldrene som et kollektiv kan bidra mye i det forebyggende arbeidet, og flere skoler må bli klar over hvilken ressurs foreldre samlet utgjør. Foreldre og skolen kan sammen spille en viktig rolle i både å forebygge, oppdage og håndtere mobbingen, sier Gundersen.

NOU 2015: Å høre til

Opplæringsplikt

FUG støtter også forslaget om å pålegge skoleeierne en opplæringplikt  til alle foreldrene som påtar seg verv i skolen.

– Dette ser vi stort behov for. Mange lurer på både sin egen og rektors rolle, og hvilken saker som naturlig hører hjemme hvor. Skolen må gi foreldrene verktøy og informasjon for at de skal kunne utøve sin rolle på en god måte, sier Gundersen.

– Vi er vært glade for at utvalget foreslår å lovfeste hva som er oppgavene til Skolemiljøutvalget (SMU). Her ser vi svært ulik praksis, og vet at mange skoler ikke har opprettet SMU. Det er i SMU arbeidet for et godt skolemiljø bør forankres, mener FUG-lederen.

Se hva FUG skriver om SMU her.

Mer forskning

FUG er også positive til at utvalget foreslår mer forskning på kunskapssvake områder.

– FUG mener det trengs ny forskning på områder det mangler kunnskap. For eksempel: Hva kjennetegner et godt samarbeid mellom hjem og skole. Ny kunnskap kan bidra til å bedre elevenes psykososiale læringsmiljø, sier Gundersen.

Se mer om hjem-skole-samarbeid på vår nettside.

Les Øystein Djupedals kronikk i Aftenposten 18. mars med hovedpunktene fra rapporten.