Mandag 15. juni ble NOU 2015:8 Fremtidens skole overrakt kunnskapsministeren fra Ludvigsenutvalget.

Utvalget legger vekt på at samfunnet er preget av større mangfold, høyere grad av kompleksitet og hurtigere endringer enn tidligere.

Skolen skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et samfunn som krever mer og mer kunnskap. Samtidig skal skolene støtte elevene i deres personlige utvikling.

I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag – og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.

Mangler foreldreperspektiv

- De som leser rapporten vil få inntrykk av at skolen skal klare dette helt uten foreldreinvolvering. Nesten på siste side er foreldre omtalt i et avsnitt. Der står det at foreldre trenger informasjon, dialog og veiledning for å kunne støtte sine barn. Her kunne man vært langt mer tydelig på hvordan man ser for seg foreldrenes rolle i fremtidens skole, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

- Vi mener foreldre burde gjøres mer synlig som viktig samarbeidspart for fremtidens skole, både oftere og lengre fremme i rapporten, legger hun til.

- Ludvigsen-utvalget har dessverre ikke tatt til seg at barn har ulike forutsetninger for å lære. Foreldrene er viktige støttespillere for sitt barn og viktige samarbeidspartnere for skolen. Samfunnet rundt spillet også en rolle. Alle gode krefter må jobbe samme for at elevene skal fullføre og bestå, sier hun.

Vurdering for læring

FUG-lederen er glad for at rapporten peker på prosjektet ”Vurdering for læring” som et viktig tiltak som må stå sentralt i fremtidens skole.

- Vurdering for læring har gitt mange foreldre et godt utgangspunkt for å følge opp barnas opplæring. Vi er glade for at NOUen vil videreføre dette, sier hun.

FUG har gitt innspill til Ludvigsenutvalget underveis i arbeidet som du kan lese her.

Utredningen skal sendes på høring, med høringsfrist 15.10.2015.