Stor satsing på Inkluderende skole

Utredningen foreslår at kompetansen skal økes systematisk på alle skolene over en tidsperiode på åtte år. FUG støtter dette forslaget og påpeker at arbeidet må bære preg av kontinuitet og handlingsevne. FUG mener også at kompetansen må omfatte arbeidsmåter for å inkludere foreldre i alle stadier i arbeidet. Manifest mot mobbing, som FUG er en av partene i, foreslås endret til et forpliktende partnerskap.

Skolens brukerorgan

Det blir foreslått at kommunene må skolere de som blir valgt inn i FAU, SMU og SU. FUG vil gjerne delta i denne skoleringen. FUG ønsker også å få sitt mandat utvidet til å omfatte arbeid med det psykosoiale skolemiljøet og videregående opplæring. Vi ser at foreldre er viktige for å hindre frafall i videregående opplæring.

Les NOU:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Les FUGs høringssvar