Elisabeth Strengen Gundersen juni2015

Gundersen mener en utredning av SFO-tilbudet, som FUG har etterlyst i mange år, burde ha vært et naturlig tiltak i regjeringens arbeidet for tidlig innsats.

 – Både pris, aktivitetstilbud og de SFO-ansattes bakgrunn spriker – både innad i kommuner og mellom fylker i hele landet. Det bidrar til å styrke forskjellene i skole-Norge, sier hun.

Se lenke til NRK Sørlandet 5. oktober der FUG-medlem Helge Woie uttaler seg om svært ulik pris og innhold i SFO-tilbudet og at FUG ønsker en nasjonalt sats.

Se lenke til NRK Sørlandet 8. oktober der FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen er intervjuet om manglende tilsyn av SFO

Elisabeth S. Gundersen og Øystein Djupedal
(Foto: FUG)

Få nye mobbetiltak

FUG registrerer også at statsbudsjettet ikke har funnet rom for flere nye konkrete tiltak mot mobbing enn en nettportalen med informasjon og veiledning for elever og foreldre.

- Vi hadde håpet på flere konkrete tiltak nå som kan bidra til løsning for elever og familier som står midt oppe i vanskelige mobbesituasjoner, sier Gundersen.

Hun er likevel glad for at regjeringen vil følge opp satsingen ”Et lag rundt eleven” og setter sin lit til at de vil komme sterkere tilbake med en oppfølging av Djupedalsutvalgets NOU: Å høre til.

- Mens vi venter på regjeringen, er vi i FUG i gang med å følge opp de punktene der utredningen pekte på oss, legger hun til.

FUG er imidlertid glade for at det er satt av midler til videreføring av beredskapsteam mot mobbing i kommunene, som FUG og KS tok initiativ til i 2012

Tenåringsjente tankefull
(Foto: Colourbox)

Ikke øremerket til skolehelse

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner mer i kommunerammene til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

- Vi synes det er beklagelig at skolehelsetjenesten nok en gang havner i samme pott som helsestasjonene i kommunebudsjettene, og at midlene ikke er øremerket. Vi vet at tilgjengelig helsesøster hver dag på skolen kan være avgjørende for om elever fullfører skolen eller ikke. Stadig flere ungdommer sliter psykisk, sier FUG-lederen.

- Vi er også skuffet over at budsjettet ikke øker bevilgningene til skolens rådgivningstjeneste, både karriereveiledningen og den sosialpedagogiske rådgivningen.

Glad for lærertetthet

FUG er svært glade for at det er satt av 234 mill til større lærertetthet på 1. – 4, trinn og et forskningsprosjekt over fire år som skal kartlegge effekten av større lærertetthet. FUG er også glade for videreføringen av tilskuddsordningen for å styrke lærertettheten på ungdomstrinnet.

– Dette er viktige skritt i riktig retning, understreker FUG-lederen.

- Vi er også glade for regjeringens realfagsatsing, og spesielt at det foreslås en ekstra naturfagstime på 5. – 7 trinn. Vi støtter også det nye valgfaget i programmering på ungdomstrinnet, sier hun.

- Vi støtter også videreføringen av Regjeringens lærerløft og er glade for at det er satt av 20 millioner til kompetanseutvikling for lærere i barnehage og skole innenfor lesing og skriving. Og det er også positivt at vårt innspill om bedre svømmeopplæring for elever er blitt tatt hensyn til, avslutter Gundersen