FUG-leder Müller med ny plakat

Visste du for eksempel at FUG delte ut Foreldreprisen i ni år? Eller at Trond Giske fikk hundrevis av ”meldingsbøker” fra foreldre i 17 fylker etter den landsomfattende Foreldreaksjonen 2001: Barn kommer ikke i reprise?

Eller: hva mente Rogalandsforskning i sin evaluering av FUG i 2003, hva sa Gro Harlem Brundtland om Grunnskolens uke og hvordan jobbet FUG foran kommunevalget i 1995?

Alt dette og mye mer kan du lese om i  jubileumshefte som er laget i anledning av 40-årsjubileet. Heftet FUG 40 år er på 42 sider og kan leses i sin helhet her.

Gunn Iren Müller svart topp
(Foto: FUG)

Vaktbikkje og støttespiller

– Her er det mye å lære av og bli imponert over, sier nytiltrådt FUG-leder, Gunn Iren Müller. Hun leder det åttende utvalget og er den niende FUG-lederen i historien.

– Den røde tråden er selvsagt at vi har talt foreldrenes sak og vært en viktig støttespiller og pådriver for lokalt foreldreengasjement i alle disse årene.

- Rogalandsforskning kalte oss i 2003 en viktig ”nasjonal vaktbikkje og en mobiliseringsagent for grunnplanet”. Det mener jeg med rette de kunne ha sagt om oss i dag også.

– I tillegg har vi vært en synlig og hørbar aktør overfor skolemyndighetene i hjem-skole-saker. Noen ganger har vi ropt høyere enn andre, men hele tiden med vissheten om foreldrenes betydning for barnas skolegang som drivkraft. Og vi har fortsatt svært mye på hjertet, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Unn-Doris Bæck
Unn-Doris Bæck (Foto: FUG)

Forskning

At foreldrenes engasjement gjør en forskjell for barnas trivsel og læring på skolen, er godt dokumenter. Forskning har vært, og er, viktig for alt FUGs arbeid, og Thomas Nordahl og Unn-Doris Bæck er forskere som FUG spesielt har lent seg på og lært av.

– Men vi trenger mer forskning på hjem-skole-samarbeid. Derfor er vi glade for at Djupedalsutvalgets NOU: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø spesielt foreslår dette.

–  At foreldrene er viktig for å forebygge mobbing og krenkelser, og for å fremme vennskap, er jeg ikke i tvil om, sier FUG-lederen som selv er forsker i Hydro Aluminium i Porsgrunn.

Håndbok for foreldre - foto

Skolering av foreldre

Allerede i 1889 ble det lovfestet at skolene i Norge skulle ha en tilsynsnemnd der tre av fem medlemmer ble pekt ut av foreldre. Siden har foreldrenes rolle blitt tydeligere i lovverket.

I 1969 ble Lov om grunnskolen vedtatt. Her ble det slått fast at alle foreldre automatisk utgjør foreldrerådet. FAU, klassekontakter og Samarbeidsutvalg (SU) ble lovfestet.

Loven sa imidlertid ingenting om hvordan foreldre skulle settes i stand til å påta seg denne nye rollen.

Samvirkekomiteen, oppnevnt av Kirke- og utdanningsdepartementet i 1969, påpekte raskt at det var behov for en foreldreorganisasjon på landsbasis som kunne ta ansvar for opplæring av foreldre.

Foreldrekontakten - Ingen utenfor

Todelt mandat

Norsk Husmorforbund ivaretok mye av denne oppgaven frem til 1976, da Referansegruppen av foreldre under Grunnskolerådet tok over. Dette ble det aller første ”FUG”.

Allerede da var FUGs todelte mandat og kriteriene for sammensetningen av utvalget definert. Karin-Marie Flo ble den første lederen og hun satt i to perioder (1976–1983).

I 1984 fikk FUG helt ny status som et selvstendig rådgivende organ og i 1999 ble FUG et eget forvaltningsorgan.

Ti år senere; i 2009, ble FUGs mandat utvidet til også å gjelde første året av videregående. Dermed ble det navnebytte til Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Grunnskolens uke jubileumshefte

Store skolereformer

En rekke store skolereformer har engasjert FUG opp igjennom årene, fra revisjon av Mønsterplan for grunnskolen M87, til nytt læreplanverk for grunnskolen L97 og den nye læreplanen Kunnskapsløftet LK06 i 2006.

En viktig oppgave har vært å formidle endringene til foreldre og sikre foreldreperspektivet.

FUG har selv vært gjenstand for debatt i flere omganger, blant annet evalueringen fra Rogalandsforskning i 2003 og i Stortingsmelding 30 ”Kultur for læring" i 2004. I sistnevnte blir bestemmelsen om foreldreråd og de ulike rådsorgan for foreldre foreslått tatt ut av Opplæringsloven og i stedet forankres lokalt.

 FUG ble foreslått å være et brukerforum for foreldre uten beslutningsmyndighet. Dette ble en kampsak for sittende FUG i 2004.

Foreldre fra konferansen 2014
(Foto: FUG)

Foreldrekonferanser

Fra 1999 har FUG arrangert 15 foreldrekonferanser for tillitsvalgte foreldre. Ni av dem var for Kommunale foreldreutvalg (KFU), de øvrige for alle typer tillitsvalgte foreldre.

Foreldrekonferansene i 2014 og 2015 har vært felles med vårt søsterorgan FUB.

Les mer om stor og mindre saker FUG har jobbet med i jubileumsheftet FUG 40 år

Se hva foreldre spurte FUG om i 2015