Når foreldre engasjerer seg, blir skolebarna mer motiverte og lærer mer på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole skjer gjennom god dialog og avklaring av roller og forventninger fra begge parter.

Et tett samarbeid mellom hjem og skole om elevenes faglige og sosiale utvikling kommer den enkelte elev til gode. Foreldre spiller også en viktig rolle i forhold til arbeidet for et godt og mobbefritt skolemiljø.

Her finner du en oversikt over hvilke samarbeidsorgan på skolen du kan la deg verve til fra høsten, og hvilke oppgaver de har.

Det er skolens plikt til å legge til rette for foreldremedvirkning, og å gi den nødvendige opplæring. 

Foreldre kan også engasjere seg på annen måte, i mer uformelle komiter og grupper for å ivartea foreldrefelleskapet eller for å styrke klassemiljøet gjennom sosiale elevtiltak.