Marianne Grønn Drammen vgs
(Foto:FUG)

De siste årene har Drammen videregående skole, der Grønn er inspektør, hatt ordninger som skal øke tryggheten og trivselen raskere hos de nyankomne elevene. Prosjektet er kalt ”Ingen alene - sammen blir vi gode”.

Økt kunnskap, både blant elevene og de ansatte, om hvordan psykisk helse og trivsel henger sammen med læring står sentralt i opplegget. Ord som selvledelse og selvmedfølelse er en del av dette.

– Det store overordnede målet er selvsagt i forebygge frafall, sier Grønn.

Marianne Grønn i FUG-møtet
(Foto: FUG)

Medansvarsgrupper

Oppstartssamtale den første uken av 1. videregående, der foreldre kan være med, er en del av prosjektet. Dette har skolen hatt i mange år, i likhet med mange andre skoler.

Et nytt element er medansvarsgrupper der alle elevene blir plassert i en gruppe med 3-4 medelever. Disse skal være sammen om skoleoppgaver og sosiale tiltak som lunsj. Er en elev borte melder han fra til de andre i gruppa. Lærerne kan også benytte gruppene i undervisningen.

Etter tre uker rullerer gruppene, inntil alle i klassen er blitt kjent. Håpet er at alle da har fått trent sine sosiale ferdigheter, lært å planlegge ting sammen med ulike mennesker og bidratt til hverandres læring.

Marianne Grønn med foil
(Foto: FUG)

Klassementorer

Drammen videregående skole har det siste året fått en skolepsykolog fire dager i uken, som i stor grad har bidratt til å gjennomføre ”overgangsprosjektet” på første videregående.

Skolepsykologen har trent klassementorer, i alt 34 elever, som igjen har kjørt faste opplegg for sine medelever til fast tid hver uke, i halvannet time. Det er både innlegg, videosnutter og diskusjonsopplegg.

– De tar opp temaer som selvledelse, selvmedfølelse, medfølelse, søvn og selvtillitt. Alt har med livsmestring å gjøre. Det er temaer som hjelper elevene til å finne balansen mellom skolekrav, fritid, jobb, russetid og forventinger ellers, og som har blitt satt stor pris på, sier Marianne Grønn.

Klassementorene får på sin side bevis for å ha gjennomført mentorkurs og å ha vært ledere for større grupper. De opplever også å få stor annerkjennelse.