Gunn Iren Müller alvorlig

På pressekonferansen onsdag 15. februar la statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem nytt regelverk som skal styrke rettigheten til elevene som blir mobbet.

- Ingen barn og unge skal bli mobbet i Norge. Vi må jobbe for dette hver eneste dag. Mobbing ødelegger liv og det ødelegger for læring og konsentrasjon på skolen, sa statsminister Erna Solberg.

50.000 barn sier at de blir mobbet flere ganger i måneden. Solberg har møtt mange foreldre og barn som har kjempet i årevis for å få til et nytt liv.

- Slik kan vi ikke ha det, vi er nødt til å gjøre mer. Det nye regelverket skal bli et mer effektivt, raskere og mer barnevennlig system som skal gi elever et bedre sikkerhetsnett, sa hun.

Fylkesmannen

Regjeringens forslag til nytt lovkapitel om skole og skolemiljø er kun svaret på lovendringsforslagene til Djupedalsutvalgets rapport. I tillegg kommer en kompetansepakke til skoler med mye mobbing og støtte og informasjon til berørte.

Et sentralt utgangspunkt for regjeringen har vært at de mener enkeltvedtaket ikke fungerer godt nok. Derfor foreslår de den såkalte aktivitetsplikten som skal sikre at skolene håndterer mobbing raskt og effektivt.

I tillegg får fylkesmannen en ny og svært omfattende rolle, både som fortsatt klageinstans og som aktiv instans til å drive frem og følge opp mobbesaker.

Røe Isaksen sier fylkesmannen skal drive frem saken, hente inn mer informasjon og følge den opp helt til den er i mål.

Et nytt punkt er at klage til fylkemannen nå kan gis muntlig. Og fylkesmannen skal kunne sette makt bak kravene i form av tvangsmulkt og dagbøter mot skolene for å tvinge frem tiltak.

Nytt FUG 2016 - 2019
Foto: FUG

FUG skeptisk

- Jeg er tvilende til å fjerne enkeltvedtaket som et juridisk og godt vern for elever som blir mobbet. Et enkeltvedtak fattet av skolen gir berørte familier et grunnlag for å klage. Dokumentasjon er viktig! sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun håper dette tas hensyn til i Stortingsbehandlingen.

Her forventer hun også å få et realistisk bilde av hva som skal til på fylkesmannsnivå for å oppfylle det nye, store ansvaret i mobbebekjempelsen.

- Det stiller jo enormt store krav til økt kompetanse og tilførte ressurser hos fylkesmannen. Målet må være å gi elever som mobbes og deres familier et mye bedre rettsvern enn de har i dag, i tillegg til forenkling. Vi tviler på at forslagene kan kompensere for enkeltvedtaket, sier Müller.

FUG foreslår forenkling og skolering

I sitt høringssvar skrev FUG blant annet:

”FUG stiller spørsmål ved om det er godt nok dokumentert at enkeltvedtak forsinker en løsning. Det mest tidkrevende anser FUG å være det å finne de beste løsningene og sette dem i verk på en klok og effektiv måte som sikrer måloppnåelse."

"Forenkling av språket, skoleringstiltak for skoleeier og skoleledere gode maler og lettfattelige tekster og eksempler, er noen av FUGs forslag.”

”Vi stiller også spørsmål ved om ikke skolene har noterings- og dokumentasjonsplikt uavhengig om det skal fattes et enkeltvedtak. Ligger ikke kravet om skriftlighet også i skolens plikt til å dokumentere at de oppfyller handlingsplikten?”

FUG mener mange av de gode tiltakene departementet foreslår kan iverksettes selv om enkeltvedtaket beholdes.

- Dersom departementet etter høringsrunden fremmer forslag til Stortinget i tråd med høringsnotatet, ber FUG ber om det inntas bemerkninger om at ordningen vil følges tett og evalueres raskt, skriver FUG.

Lovfester nullvisjon

Regjeringen foreslår også flere nye lovendringer:

  • Å lovfeste at hver skole skal ha nulltoleranse mot mobbing. Dette er et tydelig signal om at alle skoler plikter å jobbe systematisk.
  • Strengere varslingsplikt. All varsling om mobbing skal gå til rektor. Lovfesting av at skolene må dokumentere tiltak inn i en aktivitetsplan. Fylkesmannen kan etterprøve dette.
  • Barneombudet skal styrkes som det organet som er 100 % på barnas side. Regjeringen har doblet  midlene fra 2016 til 2017.

Samarbeid med foreldre

Om kompetansepakken som alt er iverksatt på de skolene som har mest mobbing, sier FUG-lederen:

- Vi savner at kompetansetiltakene sier noe konkret om den kompetansen som trenges blant skoleansatte om samarbeid og kommunikasjon med foreldre. Det mener vi er avgjørende både på individ-, gruppe- og skolenivå.

- Svært mange som hvert år ringer FUG om bekymring for mobbing av sitt barn, opplever å ikke bli tatt på alvor. Skolene bagatelliserer eller tviler på foreldrenes og elevens opplevelse av mobbing. Det et svært urovekkende!

- Det kreves dialog og tillit fra begge sider, men skolen som den profesjonelle part må tilegne seg god relasjonskompetanse i samarbeidet med foreldre. Vi har forventninger til opplæring av foreldre om det nye regelverket, sier hun.

- En mobbesak er en for mye. Som part i Partnerskap mot mobbing deler vi selvsagt regjeringens nullvisjon mot mobbing. Det er bra at dette nå også skal lovfestes på skolenivå, sier Müller.