FUG er fornøyd med at lovforslaget er tydelig på nulltoleranse for krenkelser. FUG ser at aktivitetsplikten er gjort mer tydelig, og er fornøyd med at ansatte i skolen blir ansvarliggjort i forhold til å følge med og varsle i saker når de har mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt på skolemiljø.

FUG hadde ønsket å beholde enkeltvedtak, men håper at dokumentasjonskravet ivaretar elevens rettigheter. FUG ber om at ordningen evalueres etter en tid.

FUG er fornøyd med at veien til fylkesmannen synes kort når eleven opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen. Foreldre og elever kan tidligere ta kontakt, og meldingsprosessen er mindre formell.

- Men FUG er skeptisk til at det ikke er noen tydelig saksbehandlingsfrist for slike saker hos Fylkesmannen. Foreldre som har vært i kontakt med FUG bærer preg av å ha vært i krise over tid. I det øyeblikket de klager til Fylkesmannen har de et håp om at det endelig skal skje noe – og det bør det gjøre, sa Müller i høringen.

FUG mener det må inn en kort tidsfrist i lovteksten for når foreldrene kan forvente en første kontakt. og foreslår at Fylkesmannen må ta kontakt med foreldre/elev innen en uke for å avtale dialogmøte.

Se hele FUGs innlegg i høringen her.