Benedicte Mælan, portrettbilde

Strukturene i norsk skole ligger godt til rette for samarbeid, og ikke minst er det tydelig i lovverket både hvem som har ansvaret og hvordan dette skal gjøres. Så hvorfor fungerer det ikke godt nok i praksis? spør FUG.

I Stortingsmelding 21 er foreldrene i svært liten grad nevnt som en naturlig aktør, påpeker FUG.

Meldingen viser at rektorer i Norge bruker langt mindre tid på å informere foreldre om elevenes resultater (37%) enn internasjonalt gjennomsnitt (67%), (figur 4.4 i St.meld. 21).

Foreldre fra konferansen 2014
Foreldrekonferansen 2014 (Foto: FUG)

6 funn om foreldre

Forskning om hjem-skole-samarbeid er krystallklar når det gjelder foreldrenes betydning. FUG viser til følgende i sitt svar: 

1. Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og skole, har positiv betydning for barn og unges læring og utvikling.

Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning. (Drugli og Nordahl, 2013).

2. Det foreldrene gjør hjemme er viktigere for barna enn det som skjer på skolen. Først fra 16-årsalderen ser skolen ut til å bli viktigere for elevens læringsutbytte.

3. Det har liten eller ingen effekt for eleven at skolen kompenserer for ”dårlige foreldre”. Det å styrke foreldrenes rolle fungerer mye bedre.

4. Foreldrene vet ikke hva de skal gjøre i forhold til skolen og trenger opplæring.

5. Skolen samarbeider bra med dem som likner dem selv. Foreldre som selv har hatt negative skoleopplevelser, opplever det ofte vanskelig å samarbeide med skolen også som foreldre.

6. For elever med spesielle behov er det ekstra viktig med godt hjem-skole-samarbeid, men ”problemfokus” fra skolen gjør at mange foreldre opplever at samarbeidet blir vanskelig.

Nødvendig og viktig

- I Norge har vi altså de beste forutsetninger for å lykkes med et godt samarbeid mellom hjem og skole. Derfor vil FUG at foreldre synliggjøres som en nødvendig og viktig samarbeidspartner for skolen. Vi tror det er en forutsetning for at skolen skal lykkes med lærelyst, sier Benedicte Mælan.

Men FUG er også fornøyde med mye i den nye Stortingsmeldingen. Departementet vil oppnevne et utvalg som skal se nærmere på opplæringsloven. Det ser FUG frem til.

- Vi har en særlig interesse for de delene som regulerer samarbeidet mellom hjemmene og skolen, både for enkeltforeldre, og for foreldrenes rådsorganer. Vi ser at praksis ute i sektoren er varierende, påpeker FUG i sitt svar til Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen.

FUG er opptatt av et godt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle elever og ser dette i sammenheng med nok kvalifiserte lærere. Derfor mener FUG det er positivt at departementet vil iverksette en kartlegging av antall elever per lærer.

- Vi er også glade for at departementet vil klargjøre bestemmelsen om tilpasset opplæring, sier Benedicte Mælan.
 
FUG støtter også plikten til tidlig innsats og at departementet nå vil utvikle et indikatorsett for å definere en nedre grense for kvalitet i skolen.

Tenåringsjente tankefull
(Foto: Colourbox)

Respekt for eleven

FUG får mest henvendelser om bruk av rådsorganene i skolen. Mælan påpeker at foreldre ønsker å delta om de får mulighet og ikke minst kunnskap om hvordan et slik samarbeid kan skje.

- Det er skolens ansvar å dyktiggjøre foreldrene, og som meldingen legger opp til, er det viktig at skoleeier tar ytterligere ansvar for lærelyst og utviking av skolen, sier hun.

Hun er også opptatt av lærerens møte med eleven.

- Lærelyst fremmes også når eleven opplever at læreren bryr seg og viser interesse og respekt. Formålsparagrafen til opplæringsloven viser til både dannelse og utdannelse, og for å påvirke noen positivt må læreren ha tillit hos elevene. Da må hun starte med å vise at hun repekterer og bryr seg om elevene, også for det livet de lever utenfor skolen, avslutter Mælan.

Les FUGs høringssvar her.