Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig
(Foto: FUG)

Hun er derimot glad for at det er satt av 4 millioner kroner til ordningen med fylkesvise eller regionale mobbeombud.

Det er også satt av 17 millioner til videreføring av styrking av fylkesmennene for å sikre den nye håndhevingsordningen i mobbesaker.

Tenåringsjente tankefull

Skolehelsetjenesten

FUG er opptatt av at helsesøstertjenesten er et stabilt og tilgjengelig tilbud for alle elever.

- Vi er derfor skuffet over at midlene til skolehelsetjenesten ikke er øremerket. Det å ha andre enn læreren og foreldre å snakke med på skolen om helse, mobbing eller andre problemer, vet vi betyr mye for elevenes trygghet og trivsel. Det igjen spiller inn på læring, sier Gunn Iren Müller.
 
Det er et fakturm at stadig flere ungdommer også melder om stress og psykiske plager i skolehverdagen, som må tas på alvor. - Derfor er dette spesielt overraskende, sier hun.

Overganger

FUG er derimot fornøyd med at det settes av 20 millioner til støtte til kommunene for å sikre godt samarbeid om overganger mellom barnehagen, skolen og SFO.

Utvalget er også fornøyd med at tilskuddet til økt lærertetthet for elever for 1. – 4. trinn blir videreført i 2018. Men FUG støtter Utdanningsforbundet i at en nasjonal minstenorm for lærertetthet i mye større grad vil sikre at pengene til flere lærere og tidlig innsats kommer skolene til gode, og ikke forsvinner til andre formål.

– Flere lærere pr. elev kan gi bedre tilpasset opplæring som er svært viktig i tidlig fase for å gi elevene grunnleggende ferdigheter, sier FUG-lederen.