Lise Lundh FUG-medlem

Rapporten omhandler barn og unge med behov for særskilt tilrettlegging, og den ble overrakt statsråden av ekspertgruppens leder Thomas Nordahl 4. april. På høringskonferansene kan ulike instanser komme med innspill.

Lise Lund har selv vært med i en referansegruppe til ekspertutvalget. Hun vektla at kunnskapsgrunnlaget og visjonene er kjente og ikke vanskelig å være enig i.

- Mange foreldre til barn med lærevansker opplever at barna deres blir undervurdert, og at foreldrenes kunnskap om eget barn ikke blir hørt. FUG ønsker tydeliggjøring av hvordan dette skal imøtekommes, sa hun innledningsvis.

Med bakgrunn i dette la Lund frem tre punkter:

1. At elevene ikke får det de har krav på, bør løses på bedre måter enn ved at de mister retten. Mange foreldre melder om at det kan ta lang tid med ”kamp i systemet” for å få barnets rett realisert, men at det er rettsvernet som i siste instans har reddet mange elever.

Dersom en erstatter lovbeskyttelse med en diffus klageadgang, er vi svært bekymret for elevenes skoletilbud. Og vi er også bekymret for foreldrenes mulighet til å delta i arbeidslivet ved siden av økt slitasje som en utydeliggjøring av rettsvernet vil medføre. En må skille mellom målet at færre skal få spesialundervisning, og at ingen skal få det.

2. Elever med lærevansker trenger riktig kompetanse. FUG er bekymret for nedbygging av fagmiljøene, og for tilgang til spisskompetanse for barn i distriktene. Dette er viktig kompetanse som må ivaretas.

 3. Inkludering, relasjoner og mestring i fellesskap med jevnaldrende er helt avgjørende for en vellykket skolegang. Men vår erfaring er at inkludering ikke automatisk skjer dersom vi bare lar alle være sammen hele tiden.

Spesialundervisning kan foregå i klassefellesskapet. For mange elever er det nettopp fleksibilitet – at de kan få forsterket undervisning i mindre grupper, og pauser fra store grupper, som gjør inkludering mulig. Inkludering handler også om kompetanse – hos ledere og kontaktlærere. Her trenger vi å beholde de fagmiljøene vi har i dag.

Grundig analyse

Vi er enig i at situasjonen er alvorlig. Men barna våre er for viktige til at vi bare må gjøre et eller annet, og få krav om tillit tvunget ned over oss. Vi ønsker oss en bedre analyse av dagens situasjon.

Vi mener det er urealistisk å anta at nedleggelse av PPT vil gi nok ressurser til skolene lokalt. Vi vil foreslå at det opprettes et FoU-prosjekt knyttet opp mot Universitets- og høyskolemiljøet for å gjøre en grundige analyse av dagens situasjon.

Vi tror på enhetsskolen. Og minner om at Norge har forpliktet seg til å følge FNs konvensjon for rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD). Vi etterlyser at løsningsforslag bygger på disse rettighetene, avsluttet Lise Lundh.

Ubah Aden FUG-medlem
(Foto: FUG)

Utenforskap

FUG-medlem Ubah Aden fortalte i sitt innlegg at hun de siste 10 årene har jobbet med innføringsklasser både i voksenopplæring og i ungdomsskolen. Disse elevene er mangfoldige og komplekse elevtyper i forhold til skolebakgrunn og migrasjonsaspektet.

- Heldigvis har vi gått fra et homogent til et mangfoldig samfunn. Og det er bra. Men samfunnsforandringen stiller nye krav til faglige pedagogiske tilnærmingsmåter i utdanningssystemet.

- I rapporten omtales denne elevgruppen i liten grad. Den sier ikke mye om hvilke læreutfordringer de møter i systemet, som kan resultere i at de blir et produkt av utenforskap, sa Aden.

Helseproblemer

Mange av disse elevene kommer fra krigsområder og er traumatisert. Rapporten sier heller ikke noe om de personlige opplevd psykososiale og psykiske helseproblemene som eleven tar med seg inn i skolehverdagen og hvordan det påvirker læreprogresjonen.

Hvordan kan læreren som mangler kulturell forståelse, men som ønsker å forstå og imøtekomme elevene, legge til rette opplæringen på en måte som gjør at eleven kan utnytte de tilgjengelige ressursene optimalt. 

Østberg-utvalget fra 2008, som har gått gjennom opplæringstilbudet til minoritetsbefolkningen, sa i sin rapport Mangfold og mestring at minoritetselever var overrepresenterte i spesialundervisning. De kom med mange gode forslag og jeg lurer på om dette utvalget har tatt en titt på Østberg-rapporten? spurte hun. 

FUG etterlyser ekpertutvalgets analyse og forslag til tiltak når det gjelder elever med minoritetsbakgrunn, og særlig de med kort botid i Norge, avsluttet Ubah Aden.

FUG vil avgi sitt høringssvar på rapporten 4. august.