Siden mars 2018 har Svebakk ledet Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU). Med 25 års fartstid i frivillige organisasjoner, inkludert FAU- og KFU-arbeid, var hun ikke i tvil om hva de burde gjøre da forslag til ny opplæringslov (NOU 2019: 23) ble sendt ut på høring. 

På eget initiativ koordinerer hun og Drammen KFU arbeidet med å få flest mulig FAUer og KFUer til å sende inn sitt høringssvar innen fristen 1. juli.

For tynt begrunnet

I alle deler av landet er engasjementet stort og budskapet klart:

- Dagens råd og utvalg på skolen (FAU, SU, SMU, Elevråd) må videreføres, og ikke tas ut av loven. Det er en nødvendig lovfestet plikt. Det er riktig at det er altfor store variasjoner i utøvelsen av vervene. Men det blir ikke bedre av å fjerne dem fra loven. Det er for uklart og tynt begrunnet i forslaget, sier Svebakk. 

Tvert imot mener hun det ligger et stort potensial i å styrke og utvikle de råd og utvalg som er i dag.

Lang fartstid

Det er ikke første gang Svebakk leder Drammen KFU. Svebakk har vært aktiv i FAU og KFU arbeid siden hennes eldste datter begynte på skolen i 2003. I 2007 overtok hun som leder og opprettholdt aktiviteten i DKFU frem til hun ble valgt inn i bystyret i Drammen i 2011. 

Hvorfor er du så engasjert i hjem-skole-samarbeid og forslaget til ny opplæringslov?

- Da min eldste datter begynte på skolen var jeg overrasket over hvor lite foreldre kunne medvirke. Jeg følte det ikke var en plass for foreldrestemmen. Forskningen er helt klar på at det er en signifikant sammenheng mellom foreldrenes engasjement og barnas trivsel og læring på skolen, svarer hun.

Barn i lek
(Foto: Colourbox)

Foreldre som ressurs

Vanessa Svebakk er opptatt av at svært mange foreldre ikke er klar over sin betydning for eget barns læring og for skolemiljøet. 

– Alle foreldre er og har ressurser. Det er ingen som kjenner barnet sitt bedre enn foreldre. Den informasjon som foreldrene innehar om eget barn bør være gull verdt for skolen. Jeg har sett mange flotte kommune-modeller for hjem-skole samarbeid, men mange steder er det dessverre langt fra ord til handling i praksis, sier Svebakk.

Egen undersøkelse

I forbindelse med høringsarbeidet til ny opplæringslov, har Drammen KFU gjennomført en egen undersøkelse i perioden 18. april – 12. Mai. FAUer i Drammen ble invitert til å delta i undersøkelsen og ble stilt 40 spørsmål om samarbeid i råd og utvalg. DKFU har mottatt 93 besvarelser fra 22 av 31 FAUer.

- Det er et fantastisk resultat. Noen av resultatene viser at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer veldig bra på klassenivå. Vi er imponert over samarbeidet mellom klassekontaktene og lærerne, sier Vanessa Svebakk.

- Men ikke uventet, ser vi også store forskjeller på skole- og kommunenivå. Tidligere Drammen kommune har vært en modell-kommune og pådriver for hjem-skole samarbeid. Vi har hatt store ambisjoner for at den nye kommunen etter sammenslåing, også skulle fremheve samarbeidet med foreldre, sier hun. 

Undersøkelsen blir en viktig bakgrunn for høringssvaret til Drammen KFU.

Bilde ny Opplæringslov
(Foto: privat)

Hva fungerer i praksis?

Arbeidet med å mobilisere flest mulig FAUer og KFUer til å gi sitt svar på høringer har tatt tid. Svebakk har koordinert åtte samarbeidsmøter med KFUene i bl.a Trondheim, Oslo, Stavanger og Viken Fylkeskommune. I siste møte i mai deltok også FUG-leder Marius Chramer.

FUG har også oppfordret til mobilisering og sendt ut mail til alle landets KFUer og FAUer. 

Hun er krystallklar på hva de skal mene i høringssvaret:

- Gjennom FAU har foreldrene et felles talerør – det finnes ingen mer demokratisk måte å organisere foreldrene på enn gjennom FAU. Hensikten med å lovfeste FAU i 1969 var nettopp å sikre representasjon av foreldrestemmen og medvirkning i skolen.

- Opplæringslovutvalget har lyttet til imponerende mange instanser. Men jeg opplever at de har brukt null tid på å høre hvordan foreldremedvirkning fungerer i praksis på skolene. Det er ganske utrolig at 50 år senere er det foreslått å fjerne de viktigste råd og utvalg for foreldrene og elevene. Dette er langt i fra å ivareta barnets beste i skolen, sier Svebakk.

Fristen for å sende inn høringssvar er 1. juli. Her er lenke til skjema.