Alle mennesker har behov for å føle at de hører til i et miljø, en gruppe, en klasse, en skole, en familie og blant venner. Både skolen og foreldrene har ansvar for at ungdommene føler tilhørighet.

Å bli inkludert handler om å få være med i det sosiale fellesskapet. Elever på skolen må få lære å ta vare på hverandre og inkludere hverandre i aktiviteter. De må lære å ikke utøve skjult eller direkte mobbing som gjør at noen føler seg utestengt eller ikke får mulighet til å være med i det sosiale fellesskapet. 

Les om retten til å høre til i en klasse/gruppe

Denne definisjonen av mobbing, som FUG anbefaler, viser hvor viktig inkludering er:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. 

Lund, Helgeland, Kovac, 2017

Les om Hva er mobbing?

Skolens ansvar

Foreldrene har et ansvar - også på videregående

Foreldre må være inkluderende og bidra til at elevene i en klasse/gruppe kjenner at de hører til. Når foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn, er det lettere å snakke om småting og skolemiljøet og å stille opp for hverandres ungdommer når de er på besøk hos hverandre.

Slik kan du som forelder bidra til et godt klassemiljø:

  • Inviter venner/klassekamerater hjem
  • Inkluder i feiringer
  • Delta i sosiale aktiviteter og på foreldremøter
  • Ta initiativ til å lage et foreldrenettverk eller foreldreråd ved skolen. Her får du gode ideer
  • Snakk positivt om og med andre både hjemme og på nett
  • Vær en god rollemodell

Skap tilhørighet sammen!

Når skolen og foreldrene samarbeider, er det lettere for ungdommene å inkludere hverandre i aktiviteter og gjøre skolemiljøet trygt.