- Foreldre betyr mye for barnas klasse- og skolemiljø. Derfor har vi i FUG har laget en liste med gode grunner til å våge å løfte blikket ved neste korsvei, sier FUG-leder Marius Chramer.

Noe steder er det valg allerede nå før sommeren, andre ganger i første foreldremøte til høsten. 

FUG-leder Marius Chramer og sønnen August Stene Rios
FUG-leder Marius Chramer og sønnen August Stene Rios

Åtte gode grunner

1. Forskning viser at når foreldrene bryr seg om barnets skolehverdag, både trives og lærer barnet bedre på skolen. Foreldrenes holdninger og forventinger spiller inn på resultatene. (Thomas Nordahl.)

2. Et godt samarbeid og en god dialog mellom hjemmet og skolen om elevenes faglige og sosiale utvikling kommer den enkelte elev til gode.

3. Trygge foreldre gir trygge barn. Et godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar til å avklare roller og forventninger fra begge parter. Noe av dette samarbeidet skjer i fora på skolen. 

4. Elever som er trygge og trives på skolen, lærer bedre. Foreldre kan sammen med skolen bety mye for å få til et trygt og godt klasse- og skolemiljø – fritt for mobbing!

5. Ved å ta verv på skolen får foreldre mulighet til å medvirke og påvirke skolens fysiske og psykososiale miljø, drift og ressurser. Det kan skje som klassekontakt eller som medlem i FAU, Samarbeidsutvalget (SU) eller Skolemiljøutvalget (SMU).

6. ALLE foreldre kan bidra positivt til sitt barns skolemiljø, også uten å ta verv. Foreldre som melder seg til å kjøre til/fra utflukter, bake kake eller gå natteravn gjør også en viktig jobb for elevfellesskapet.
   
7. Engasjerte foreldre er viktige for andre foreldre. Ikke alle foreldre har positive opplevelser fra egen skoletid. Men foreldre kan hjelpe hverandre til å forstå verdien av å møte opp, støtte hverandre – og ta verv. Ja, kanskje melde seg til verv sammen?

8. Foreldrenettverk er viktig. Det at foreldre snakker sammen om saker som også er i krysningspunktet mellom hjem og skole, (mobbing, nettvett, skolevei, bursdager, fester etc.) kan være forebyggende. Kjenner man andre foreldre, blir det også mye lettere å ta opp saker når problemer oppstår

Skolen må lære opp

Det er skolens ansvar å ta initiativet til en god dialog med foreldre og få dem til å forstå at de er en stor ressurs for sine barn – og for hele skolemiljøet. Det er ikke opplagt for alle foreldre.

Skolen har også ansvar for å lære opp foreldre i å utføre vervene i skolens utvalg.

Dessverre erfarer ikke alle foreldre å bli møtt med samme åpenhet og entusiasme fra skolens og lærernes side. Derfor kan vi forstå at noen foreldre vegrer seg for å melde seg til verv.

Blide foreldre på Foreldrekonferansen 2014
(Foto: FUG)

Lykke til – med hevet blikk!

De ivrige foreldrene som meldte seg da FUG besøkte Åsgård skole, hadde gode og ulike begrunnelser for å ta verv. 

- Når skolens ansatte ser på foreldre som en ressurs for skolen, vil også flere foreldre oppleve at de betyr noe og kan bidra. Dersom foreldrene forstår hvilken kraft og store verdi de har for eget barn og skolemiljøet, kan det hende at flere foreldre kikker opp enn ned i neste foreldremøte, sier FUG-leder Marius Chramer.

Vi ønsker alle foreldre lykke til på neste foreldremøte!