Det er elevenes egne opplevelser som er viktige, og de voksne kan ikke si at en elev ikke har følt seg krenket.

De voksne skal reagere

Hvis en elev ikke har det bra på skolen – uansett om det skyldes mobbing eller noe annet – har skolen plikt til å gjøre noe med det. Dette gjelder både når en elev sier at miljøet ikke er godt og trygt, eller når dette kommer frem i en undersøkelse (opplæringsloven § 9 A-4).

Når en ansatt ved skolen mistenker eller får vite om at en elev opplever krenkelser, må vedkommende

  • raskt finne ut av saken
  • hjelpe barnet der og da
  • melde fra til rektor

Fra skolen finner ut eller får beskjed om at det foregår mobbing eller krenkelser, har de fem dager på seg til å finne ut av saken og iverksette tiltak.

De involverte elevene skal bli hørt, og tiltakene som settes i verk, skal være til barnas beste.

Les mer om hva aktivitetsplikten betyr i praksis

Les Utdanningsdirektoratets sider om aktivitetsplikten

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan

Skolen skal lage en skriftlig plan som skal inneholde følgende informasjon:

  • Hvilke problemer tiltakene skal løse
  • Hvilke tiltak skolen har planlagt
  • Når tiltakene skal gjennomføres
  • Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
  • Når tiltakene skal evalueres

Les mer om aktivitetsplan hos Utdanningsdirektoratet

Hva gjør man hvis voksne på skolen krenker et barn?

Hvis en voksen på skolen krenker, mobber eller utøver vold, diskriminering eller trakassering mot et barn, er det spesielt alvorlig.

Hvis en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til dette, skal hun straks varsle rektor. Disse sakene skal håndteres spesielt raskt, men det må også gjøres grundige undersøkelser.

Rektor skal varsle skoleeier.

Hvis det er noen i skoleledelsen som står bak krenkelsene, skal den som får mistanken, varsle direkte til skoleeier, ikke til rektor. 

Foreldrenes ansvar

Det er foreldrene som har hovedansvar for oppdragelse og opplæring (barneloven). Skolen skal hjelpe foreldrene med dette.

Opplæringsloven § 9-A er tydelig på hva som er skolens ansvar for å skape et godt og trygt skolemiljø, men er ikke tydelig på når mobbing og krenkelser er skolens ansvar, og når det er foreldrenes ansvar. Dette er spesielt vanskelig når det gjelder digital mobbing, der noe kanskje skjer på fritiden, men får følger for hvordan barna har det på skolen. Derfor er det ekstra viktig at skolen og foreldrene samarbeider om å skape et godt skolemiljø.

Når skal man kontakte Fylkesmannen?

Hvis en elev ikke har det bra på skolen, og eleven eller foreldrene har meldt fra til rektor og opplever at rektor ikke gjør noe med situasjonen innen fem dager, kan de kontakte Fylkesmannen direkte. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt.

Les om Fylkesmannens ansvar for skolemiljø