Aktivitetsplikten betyr at alle ansatte skal følge med på elevenes atferd og samspillet mellom elevene, og aktivt forebygge mobbing og krenkelser. 

 1. Dersom en ansatt på skolen mistenker, får vite om eller ser at en elev ikke har det bra, så skal han snarest mulig melde fra til rektor. 
 2. Innen fem dager skal skolen undersøke og lage en aktivitetsplan for å sørge for at situasjonen blir bedre for det barnet eller de barna som føler seg krenket. 
 3. Skolemiljøet er rektors ansvar. Hvis det ikke skjer noe innen fem dager, skal du sende e-post eller brev til rektor. Hun har også fem arbeidsdager på seg til å ta tak i saken. Les mer hos Utdanningsdirektoratet
 4. Dersom dette heller ikke hjelper, kan du eller eleven selv melde fra direkte til Fylkesmannen skriftlig eller muntlig. Fylkesmannen skal følge opp saken med skolen og kan pålegge skolen å sette i verk tiltak. Om nødvendig kan Fylkesmannen ilegge skolen dagbøter. Les mer om Fylkesmannens rolle her

Hva skjer når jeg eller en ansatt ved skolen melder fra?

Skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet og eventuelle hendelser som gjør at barnet opplever krenkelser eller mobbing. Kartleggingen skal skje på flere måter. Skolen kan

 • observere elevene i friminuttene eller i en læringssituasjon
 • snakke med de som er involvert eller vet noe om saken
 • bruke ikke-anonyme undersøkelser, kartleggingsverktøy eller sosiogram
 • snakke med foreldrene for å få hjelp og gi informasjon

Lærerne må skape en så trygg ramme som mulig rundt samtalene med elevene. Elevene har rett til ikke å uttale seg, og de har rett til å få snakke med en person de stoler på. 

Lærerne har taushetsplikt og må ivareta elevenes personvern. De må ikke utlevere opplysninger om dem til andre, eller omtale saker slik at andre - voksne eller andre elever tilfeldigvis hører noe. 

Skolen skal ikke skaffe eller vurdere beviser for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet, men skal undersøke hvordan eleven opplever skolemiljøet.

Les Utdanningsdirektoratets veileder om hvordan skolene skal følge opp aktivitetsplikten

Når skal foreldrene får beskjed?

Hvilke typer tiltak kan skolen iverksette?

Det finnes ingen mal for hvilke tiltak som kan iverksettes for å gjøre skolemiljøet trygt igjen.

Alle barn og alle situasjoner er forskjellige, dermed vil alle tiltak også være forskjellige. Det skolen gjør, trenger ikke nødvendigvis være rettet mot det barnet som ikke har det bra. Tiltakene kan også være rettet mot hele klassen/gruppen/trinnet, mot elevene som mobber, eller mot flere av disse gruppene.

Skolen skal lage og iverksette en skriftlig aktivitetsplan. Den skal som et minimum inneholde informasjon om følgende: 

 • hvilket problem som skal løses
 • hva skolen har planlagt
 • når tiltakene skal gjennomføres
 • hvem som er ansvarlig
 • når tiltakene skal evalueres

Les mer hos Utdanningsdirektoratet 

Tiltakene skal vare helt til eleven har det bra igjen. Når tiltakene har pågått en stund, vil skolen sjekke om de virker.

Hvis de ikke virker, må skolen prøve andre tiltak. 

Skolen skal ha kompetanse til å håndtere mobbing

Skolen skal ha kompetanse til å sette inn tiltak som hjelper. Dette er rektors og skoleeiers (kommunens) ansvar. 

Hvis rektor mener at de ansatte ikke har god nok kompetanse, kan hun søke råd hos et av landets mobbeombud, kommunens beredskapsteam mot mobbing dersom den har dette, eventuelt andre tverrfaglige team eller andre instanser som har denne kompetansen.