Elever som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har krav på spesialundervisning.

Hva sier loven?

Elever med funksjonsnedsettelser har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter (likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3).

Hvis en elev, en forelder eller et av rådene/utvalgene ved skolen ber om tiltak for å rette på skolens fysiske miljø, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Hvis skolen ikke innen rimelig tid har tatt tak i saken, kan man klage som om det var fattet enkeltvedtak. 

En del foreldre og foresatte opplever at det er de som må administrere og koordinere tiltak rundt sitt barn. Et godt samarbeid, med gjensidig respekt og forståelse, er avgjørende for å sørge for det beste tilbudet til elever med nedsatt funksjonsevne eller særskilte behov.

Hvordan legge til rette for den beste skolestarten?

Skolestart

Alle barn har rett til å gå på nærskolen sin. Ta kontakt med skolen i god tid før skolestart slik at de kan forberede seg:

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal utarbeide en sakkyndig vurdering som beskriver hva barnet trenger av ekstraressurser og oppfølging. Dette legger også grunnlaget for om barnet får rett på spesialundervisning.
  • Tilrettelegging av det fysiske læringsmiljøet (tilgjengelighet i skolebygning, skolegården og til hjelpemidler)
  • Tilrettelegging faglig eller sosialt for de som trenger det
  • Hvis dere tenker at det er lurt å utsette skolestart et år, må dere søke kommunen om det
  • For barn med hørselshemming finnes det egne skole. Sjekk eventuelt muligheten for å få plass på en slik skole.

God planlegging gir gode overganger

Ved overganger (fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole) er det ekstra viktig med god planlegging.

  • Lærerne må være forberedt og ha kunnskapen som trengs for å kunne gi eleven den opplæringen og tilretteleggingen han har behov for.
  • Elevens behov for spesialundervisning og tilrettelegging skal være dekket helt fra skolestart.
  • Foreldrene er trygge på at skolelederen og de ansvarlige lærerne ivaretar barnets behov

Les mer om trygge overganger