Opplæringsloven § 9 A-8 sier at elevene skal få være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og skolen har plikt til å informere elevene og foreldrene om retten til å medvirke og uttale seg. Medvirkning gjelder både for enkelteleven, for klassen/gruppa og på skolenivå (elevrådet, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget).

Elevmedvirkning i skolemiljøarbeidet

Elevrådet skal holdes informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og de skal involveres i det forebyggende arbeidet.

Elevrådet skal velge to elevrepresentanter til å ivareta elevenes interesser overfor skolen og myndighetene til samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU). Elevene har talerett i utvalget, og meningen deres skal protokollføres. Elevene skal ikke være til stede når taushetsbelagte saker skal behandles (opplæringsloven § 9-A8).

Skolemiljøutvalget (SMU) er spesielt viktig i arbeidet med skolemiljø. Her skal foreldrerepresentanter og elevrepresentanter være i flertall.

FAU støtter opp om elevenes rett til å bli hørt og medvirke i skolehverdagen.

Barnas beste er viktigst

Alle elever har rett til å bli hørt i saker som gjelder mobbing og krenkelse. Elevens beste skal være det aller viktigste for skolen når de skal lage tiltak. Hva som er barnets beste, må vurderes i hver enkelt sak.

Elevene skal tas med på råd når tiltak skal settes inn. Dette gjelder alle involverte elever – også den som utsetter eller blir mistenkt for å utsette andre for krenkelser. Elevene har også rett til å la være å uttale seg. Dersom eleven opplever det vanskelig å snakke med en bestemt voksen, kan han be om å få snakke med en annen.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres hvert år. Den gir skolen viktig informasjon om elevenes trivsel. Her får elevene si sin mening om skolemiljøet, undervisningssituasjonen og hvordan de trives. Elevundersøkelsen er anonym, og verken lærere, skolen, kommunen eller staten skal kunne se hva hver enkelt elev har svart.

Elevundersøkelsen kan gjennomføres fra 5. trinn til vg1, og er obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn og på vg1. Skolene kan gjennomføre elevundersøkelsen på flere trinn og så ofte de trenger det. Mange skoler lager også en egen trivselsundersøkelse for 1.–4. trinn. Fylkesvise og nasjonale resultater av elevundersøkelsen blir publisert i januar hvert år, mens resultatene fra hver enkelt skole blir publisert i mars.

Skolemiljøutvalget (SMU) kan be skolen gjennomføre undersøkelser om skolemiljøet blant elevene.

Er du lærer? Her er noen tips for god elevmedvirkning

  • Avtal faste møter med elevrådsrepresentanten
  • Sett av tid til å la elevene si sin mening om undervisningen og skolehverdagen i klassens time
  • Spør om klassen trenger å snakke sammen uten at du er der. De vil kanskje vegre seg mot å si sin mening om undervisningen fordi de er redde for å såre deg
  • Bruk for eksempel Redd Barnas Glødetermometer for å la elevene si hva de mener om undervisningen

Les om Elevmedvirkning hos Barneombudet

Les Å bli inkludert, verdsatt og hørt - en veileder om elevmedvirkning

Finn aktiviteter for å jobbe med elevmedvirkning i Redd Barnas Ingen utenfor-materiell