Barn har rett til opplæring som er tilpasset dem

Retten til tilpasset opplæring er ikke en individuell rett, men handler om skolens plikt til å nå alle elever med undervisningen sin  (opplæringsloven § 1-3).  

Elevene har rett til å være med og påvirke undervisningen. Les mer om dette

Rett til tilpasset opplæring betyr at den vanlige undervisningen skal være tilrettelagt på en måte som møter forskjellige elevers behov. Fordi elevene er ulike, må de få forskjellige utfordringer. Alle elever skal få oppgaver som gir dem sjansen til å lære, mestre og utvikle seg. Retten til tilpasset opplæring gjelder også for elever som trenger ekstra utfordringer fordi de har stort læringspotensial, et spesielt talent eller særlig gode evner, eller fordi de allerede kan det som klassen skal lære. Les mer om tilpasset opplæring på Jøsendalutvalget.no.

Tidlig innsats

Tidlig hjelp til de barna som trenger det, gjør at de kan få oppfylt retten til å «nå sitt fulle potensial» på en bedre måte. Dette kalles tidlig innsats og gjør at man kan unngå at vansker som elevene har, blir unødvendig store, eller at det oppstår tilleggsvansker.

Kommunene har plikt til å tilby intensiv undervisning til elever på 1.–4. trinn som henger etter i skriving, lesing eller regning. Kommunene får også tilskudd til å øke lærertettheten på 1.–4. trinn. 

Prøver som et verktøy for tilpasset opplæring

Resultater fra prøver, inkludert kartleggingsprøver og nasjonale prøver, brukes av skolene og lærerne som et verktøy for å hjelpe elevene videre i utdanningsløpet. Dette kalles vurdering for læring.

Kartleggingsprøver 1.–4. trinn

Skolene skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i regning og lesing på 1.–3. trinn, i engelsk på 3. trinn og i digitale ferdigheter på 4. trinn for å sikre at man fanger opp de elevene som trenger mer oppfølging. Det er ikke meningen at eleven skal øve på oppgavene på forhånd. Prøvene inneholder mange enkle oppgaver og få vanskelige nettopp for å fange opp de elevene som trenger ekstra hjelp. Derfor er det ikke sånn at de som har gode resultater, er spesielt flinke elever.

Les mer om kartleggingsprøver hos Utdanningsdirektoratet

Resultatene fra kartleggingsprøvene skal ikke være et (hoved)tema i utviklingssamtaler, men foreldrene til elever som trenger ekstra oppfølging, skal få tilbakemelding om resultatene, og skolen skal informere om hva de vil gjøre for å følge opp barnet. 

Resultatene fra disse prøvene er bare til bruk internt på skolen, de skal ikke brukes til å sammenligne skoler og skal heller ikke sendes til Utdanningsdirektoratet. Kommunen skal følge opp hvordan skolene arbeider videre med resultatene av prøvene, og kan derfor be om å få en oversikt over dette. Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet

Nasjonale prøver

Det gjennomføres obligatoriske nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn, og i engelsk på 5. og 8. trinn. Prøvene gjennomføres elektronisk på høsten.

Elevene og foreldrene skal på forhånd få informasjon om hva de nasjonale prøvene er, og de skal få tilbakemelding om resultatene fra prøvene i etterkant. Resultatene fra de nasjonale prøvene viser elevens mestringsnivå. På 5. trinn er det tre mestringsnivåer, mens det på 8. og 9. trinn er fem mestringsnivåer. Les om disse hos Utdanningsdirektoratet

Prøvene gir en pekepinn om hva hver enkelt elev og klassen trenger, og hva skolen bør gjøre for å tilrettelegge undervisningen på disse områdene. Derfor er det viktig at dette er tema for utviklingssamtalene.

De nasjonale prøvene skal gi informasjon om de grunnleggende ferdighetene til elevene er i samsvar med målene i læreplanen eller ikke, og gir viktig informasjon til skolen og lærerne om hvordan de skal legge opp undervisningen. De er laget for å gi helhetlig kunnskap om eleven sine grunnleggende ferdigheter. Det er derfor ikke et mål for prøvene at alle elever skal klare alle oppgaver. Det er ikke meningen at elevene skal øve på oppgavene i de nasjonale prøvene men det kan være greit å vise elevene hva slags type oppgaver de kan få. Her kan du finne eksempel-oppgaver i de ulike fagene

Fritak er enkeltvedtak 

Skolen kan gi fritak for elever som får spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. Da fatter skolen et enkeltvedtak. Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Elever som ikke har mulighet til å gjennomføre de nasjonale prøvene på prøvedagen, skal få tilbud om å gjennomføre prøven senere. Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet

Les mer

Resultatene fra de nasjonale prøvene på skolenivå er tilgjengelige for alle.

Les mer om nasjonale prøver hos Utdanningsdirektoratet