Stort fravær, høyt vikarbruk og liten mulighet til spesialtilpasset undervisning. Det har vært status siden skolen startet opp igjen i høst. Medregnet vårens nedstengning så er sårbare elever satt kraftig tilbake i forholdt til det de har krav på.

Regjeringen har satt av 170 millioner kroner til oppfølging av de sårbare elevene. Det er langt fra nok, mener FUG-leder Marius Chramer.

– For hver dag som skolen går blir etterslepet større for disse elevene. Vi vet at skolen er presset og må lene seg på vikarer. 170 millioner kan ikke demme opp for det sårbare elever allerede har mistet og som bare vil øke med situasjonen vi er oppe i, sier han og fortsetter:

- For FUG er inkludering og det å forebygge utenforskap et prioritert område og etterslepet vi nå ser skaper bekymringer. 

Krevende for kommunene

Chramer tror det er mer enn sårbare elever som stjeler nattesøvnen til kommunene og ansatte i skolesektoren. Svaret på hvor mye kommunene får tilført i kompensasjon for ekstra utgifter i forbindelse med Covid-19 kommer først i november. En undersøkelse Utdanningsforbundet gjorde blant 530 av forbundets skoleledere viste at så mye som to av tre venter kutt i budsjettene neste år.

I mellomtiden kommer rapporter om et sviktende salg i nye læremidler, selv om det ble satt av 170 millioner i inneværende budsjettår til innkjøp av nye læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen. For 2021 er det satt av 180 millioner til innkjøp av læremidler.

- Spørsmålet er ikke bare om det er nok, men hvor mye tid som finnes til innføringen av nye lærerplaner for skolene, som lever fra hånd til munn når det gjelder å få lærerkabalen til å gå opp. Det er satt av 180 millioner. Hvor mye blir det per hode når man fordeler det utover, undrer Chramer og legger til at det er store forskjeller fra kommune til kommune.

Skyver vi den digitale hverdagen foran oss?

For å utjevne forskjellene foreslår regjeringen å videreføre 80 millioner kroner til tiltak i 2021 for kommuner, fylkeskommuner og friskoler som har utfordringer med overgangen til digital undervisning i forbindelse med Covid-19-pandemien.

- Midlene skal i tillegg gå til å støtte opp om mål i digitaliseringsstrategien og innføring av Fagfornyelsen. 80 millioner kroner er ikke mye når vi vet hva målene er. Går pengene til å utjevne forskjeller som allerede burde ha vært avklart og fører det til at vi skyver den digitale hverdagen foran oss, spør Chramer og legger til:

- FUG har forpliktet seg til å jobbe for en tryggere digital hverdag for barn og unge og vi ser at situasjonen vi har vært i og står i nå, tydeliggjør utfordringene på dette området.

Flere positive tiltak

Det er ikke bare bekymringer foran neste år. Chramer roser følgende av regjeringens forebyggende tiltak for å hjelpe sårbare familier og styrkingen av innsatsen overfor barn i lavinntektsfamilier:

  • 120 millioner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med en nasjonal fritidskortordning for barn mellom seks og 18 år.
  • 25 millioner til å utvide ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler til også å omfatte 3.-4.trinn.
  • 15 millioner til gratis SFO for familier med lav inntekt i et utvalg kommuner.
  • 110 millioner til å arbeid mot mobbing og for et godt inkluderende læringsmiljø i grunnopplæringen, noe som omfatter midler til fylkesmannens håndhevingsordning og fylkesvise mobbeombud.
  • 114,5 mill. kroner til gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn.
  • Stortingsmelding om videregående opplæring med utgangspunkt i fem områder for utfordring.  

- Alle tiltakene er i tråd med FUGs ønske om å jobbe for et inkluderende fellesskap og retten til et godt og inkluderende klassemiljø.