Når elever og familier står midt i en vanskelig mobbesituasjon, kan det være behov for hjelp fra flere fagpersoner. Beredskapsteam mot mob­bing er etablert i en rekke kommuner og kan hjelpe elever, foresatte og skoler i komplekse, tunge og ofte fastlåste mobbesaker.

Beredskapsteamet mot mobbing ble initiert og satt i gang av FUG og KS i 2012. Mange kommuner har nå slike tverrfaglige, kommunale/fylkeskommunale team.

Beredskapsteamet skal være et sikkerhetsnett for elever og foreldre når skolens rutiner i arbeidet med mobbing ikke er iverksatt eller ikke har ført fram. Elever og foresatte som opplever at de ikke får den hjelpen de har rett til fra egen skole, skal ha et sted å henvende seg til. Skolen skal også kunne be om hjelp og støtte til å håndtere en mobbesituasjon etter at tiltak har vært prøvd ut uten ønsket effekt. 

Teamene består av fagpersoner som skal være klare til å gå inn i akutte eller fastlåste mobbesituasjoner der eleven blir mobbet av enten både andre elever eller av lærer. Saksbehandlingstiden skal være kort.

Tverrfaglig innsats mer og mer vanlig

På initiativ fra FUG og KS ble beredskapsteam mot mobbing etablert som et pilotprosjekt i perioden 2012-2016, der stadig nye kommuner prøvde ut modellen. Siden har en rekke kommuner videreført arbeidet og flere har etablert beredskapsteam eller andre psykososiale team som gjelder både barnehage og skole. 

I sluttrapporten om prosjektet finnes god informasjon om hva som skal til for å lage gode beredskapsteam mot mobbing. 

Kommunene som har etablert team har organisert seg på litt ulike måter og har høstet ulike erfaringer. Se erfaringene fra fire kommuner her.

Mange kommuner har også begynt å bruke modellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) for å oppdage problemer raskt og sørge for at barn får hjelp på den måten de trenger det. 

Les om BIT hos Tidlig innsats

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for kommunene for å sette igang beredskapsteam mot mobbing