Svar:

Et godt psykososialt miljø i klassen eller elevgruppen er viktig for å sikre at den enkelte elev har et miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevenes rett til et godt psykososialt miljø, omfatter også rett til et godt klassemiljø. Klassen eller elevgruppen har med andre ord rett til vern mot negativ adferd fra enkeltelever som er med på å gjøre det psykososiale miljøet i klassen dårligere.

Bråk og uro fra enkeltelever, vil ofte gjøre det vanskelig for medelevene å konsentrere seg om undervisningen og på den måten ha en negativ innvirkning på deres læring. I slike tilfeller vil ikke det psykososiale miljøet i klassen være med på å fremme læring og skolen vil da være forpliktet til å sette i verk tiltak for å få tilfredsstillende arbeidsro i klassen.

Ta opp dette problemet med kontaktlæreren og etterlys oppfølgingen av opplæringsloven kapittel 9-A.