Svar:

Alle elever har rett til et godt skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Skolen har aktivitetsplikt, og et godt skolemiljø er rektors ansvar. Hvis en ansatt ved skolen får mistanke om eller får vite om at en eller flere elever ikke har det bra på skolen, skal han innen fem dager reagere og lage en aktivitetsplan. 

Meld fra til læreren først, deretter til rektor

Det høres ut som dere foreldre er enige, og det er bra! Når dere har meldt fra til læreren, så har hun plikt til å reagere raskt. Dersom dere opplever at læreren ikke gjør noe med situasjonen, meld fra til rektor.

Samarbeid om et godt skolemiljø

Dere foreldre er viktige, og dere kan gjøre mye for å få til et godt læringsmiljø i klassen. Snakk med hverandre - og med læreren - og bli enige om nulltoleranse for mobbing. Ta raskt kontakt med hverandre og læreren dersom nye mobbe-episoder oppstår. Sammen med læreren må alle foreldrene være oppmerksomme og følge opp det dere er blitt enige om.

Les om hvordan man kan bygge et godt klassemiljø

Dere kan også jobbe forebyggende ved å arrangere positive aktiviteter for elevene både i og utenfor skolen. Om ungene kjenner hverandre fra positive aktiviteter, får det ringvirkninger i skoletiden. Det er også viktig at dere som foreldre kjenner hverandre, slik at det blir lett å ta kontakt.

Det siste og absolutt viktigste, er at vi som foreldre må være gode rollemodeller.

Læreren skal skape et godt klassemiljø

Læreren skal arbeide aktivt for å skape et godt klassemiljø og skal sette inn tiltak for å stoppe mobbing. Det finnes mange metoder og ideer som lærerne kan bruke. Utdanningsdirektoratet har mye godt og nyttig stoff om læringsmiljø på sin nettside. Skolen må både jobbe forebyggende for et godt skolemiljø og ha tiltak dersom mobbing skjer. Les mer om hvordan læreren kan skape et godt klassemiljø

Det er lurt å ha klassemiljøet og mobbing som tema på hvert foreldremøte. Det kan arrangeres i felleskap av rektor, lærere, sosiallærer, helsesøster og foreldre fra skolens råd og utvalg. Ta gjerne også med leder av Elevrådet.

Under Trivselslederprogrammet er det laget noen korte filmer som er tenkt som innledning til å drøfte mobbing både i klassen og på foreldremøte. Det kan være et godt utgangspunkt for samtale.

Rektor har overordnet ansvar

Rektor har et overordnet ansvar for at elevene har det bra på skolen. I opplæringslova § 9-A og 9 A-4 er det tydelig at rektor har ansvar for å arbeide for et godt miljø på skolen der elevene kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Les om rektors ansvar

Rektor plikter også å undersøke og å sette i gang tiltak dersom foreldre eller andre sier at det forekommer mobbing. Det er alltid rektor som har det overordnede ansvaret for at skolen arbeider for et godt læringsmiljø fritt for mobbing.

Deres engasjement er viktig

Vi håper at dere sammen med skolen kan skape et godt miljø for din datters klasse. Skolen må oppfatte dere som samarbeidsparter i dette arbeidet. De greier ikke å bekjempe mobbing uten at foreldrene også tar ansvar og engasjerer seg. Om dere opplever at skolen fortsatt benekter at det er mobbing, har dere mulighet til å klage til Fylkesmannen.

Les om foreldre og elevers ansvar for skolemiljøet