Utdanningsdirektoratet utvikler en ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO). Målet er at planen skal bidra til et mer likeverdig tilbud i SFO. Foreldreutvalget for grunnopplæringen tror en plan kan bidra til et mer likeartet SFO-tilbud over hele landet, men mener at det bør fastsettes bestemmelse om makspris og søskenmoderasjon og inntektstilpasninger i større utstrekning enn det som gjelder SFO i dag, for å bidra til at tilbudet blir «likeverdig» i tråd med intensjonen.

For å gi et likeverdig SFO-tilbud til samiske barn i samisk forvaltningsområde, bør det inntas i rammeplanen et krav om et SFO-tilbud på sitt språk, slik at samiske barn sikres å få leke, utforske og snakke med trygge voksne på sitt språk.

Støtte- og veiledningsmateriell

FUG mener det vil være behov for veiledningsmateriell knyttet til lek og lekens betydning. Et annet viktig område det vil være behov for veiledning på er overganger og samarbeid; sistnevnte særlig dersom dette ikke blir regulert direkte i rammeplanen. Det vil også være behov for veiledningsmateriell til hvordan innarbeide samisk innhold og samiske aktiviteter i SFO-hverdagen og årsplanen, og hvordan støtte språkutvikling og veiledning til samisk lek og kulturaktiviteter.

Svakt rundt foreldresamarbeid

Et område som planen er mangelfull er foreldremedvirkning. 

FUG har i sin høringsuttalelse til ny opplæringslov uttrykt bekymring for at manglende lovfesting av rådsorganene i skolen skal ha uheldige virkninger for samarbeidet mellom hjem og skole. I tråd med dette er FUG bekymret for at de generelle bestemmelsene knytte til foreldresamarbeid i foreslåtte rammeplan for SFO blir for vage og lite forpliktende for kommunene. FUG mener at det er nødvendig med fortsatt lovfesting av rådsorganene i opplæringslova og at rammeplanen for SFO også inneholder mer konkrete bestemmelser om arenaer for samarbeid hjem-skole; gjerne ved at rådsorganene for skole formelt knyttes til SFO gjennom rammeplanen. Fra nevnte høringsuttalelsen om opplæringsloven tar vi med følgende:

"FUG kan ikke få sagt dette sterkt nok: Sjansen for et velfungerende skoledemokrati øker ikke når rammene blir borte. Tvert imot ønsker vi en lovhjemmel som stiller konkrete minimumskrav til organisering av elevråd, FAU og andre samarbeidsorgan, med tydelige føringer for hva det skal samarbeides om. Demokrati i praksis trenger klare føringer og rammer som er kjent av alle parter. Skoledemokratiet må speile de de ulike gruppene i skolesamfunnet. For at man som forelder skal tørre å melde seg til tjeneste, må man vite rammene for hva man går inn i."

LES HELE FUGS HØRINGSSVAR HER

HELE FORSLAGET TIL RAMMEPLAN FOR SFO FINNER DU HER