Mange bruker nettbaserte lagringstjenester og digitale læremidler i undervisningen, og mange prøver skal gjennomføres digitalt på datamaskiner. 

Digitale læremidler kan også brukes for elever som har behov for tilrettelegging, som verktøy for elever med funksjonsnedsettelser, har nedsatt hørsel eller syn.

Det skal være gratis for elevene å bruke slike læremidler.

I tillegg er det et krav om at digitale plattformer og læremidler til bruk i undervisningen skal være universelt utformet.

Les om forskjellen på hjelpemiddel versus læremiddel hos Utdanningsdirektoratet

Hva sier loven?

Alle læremidler som brukes i undervisningen, skal være gratis i grunnskolen. Dette gjelder også digitale læremidler (opplæringsloven § 2-15). 

Personopplysningsloven har en rekke bestemmelser knyttet til forvaltning av personopplysninger. Les mer om personvern 

Elever og foreldre kan holdes erstatningsansvarlige med opptil 5000 kroner for skader de påfører skolens eiendom dersom handlingene har vært med vilje (forsettlig), eller dersom de har vært veldig uforsiktige (uaktsomt) (skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2). Det skal imidlertid svært mye til før man kan si at barn opptrer uaktsomt eller foresetttelig, det viser rettspraksis. Hvis det er snakk om et rent uhell eller tyveri og eleven ikke har vært uforsiktig, kan ikke skolen kreve erstatning fra foreldrene.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 18 stiller krav til universell utforming av IKT.

Sjekklister til skolen for personvern og bruk

Det er mange ting skolen må ta stilling til før de velger ulike tjenester. Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet har laget veiledere og sjekklister for hva skolen bør tenke gjennom før de tar i bruk et informasjonssystem/læringsverktøy.

En del tjenester som tilbys av kommersielle aktører, slik som Dropbox eller Google Docs, tilbyr tjenester gratis. Men Datatilsynet påpeker at de som regel ikke er gratis – man betaler med personopplysningene til brukerne.

Før skolene kan ta i bruk slike tjenester, må kommunen ha vurdert tjenestene. Les mer om dette hos Datatilsynet

Les Utdanningsdirektoratets veileder om klasseledelse i IKT-rike omgivelser

Tips til FAU og andre råd og utvalg

Det er vanlig at skolens råd og utvalg, for eksempel samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) og FAU, involveres i beslutningene knyttet til implementering av digitale læremidler og nettbrett.

Spørsmål dere kan stille skolen

Her er noen forslag til spørsmål FAU kan stille i denne prosessen:

  • Hvilke erfaringer har andre skoler med å innføre iPad/nettbrett?
  • Hvorfor ønsker / ønsker ikke skolen å innføre iPad/nettbrett ved skolen?
  • Hvordan blir iPad/nettbrett vurdert versus datamaskin når det gjelder utviklingen av elevenes digitale ferdigheter?
  • Hva slags plan har skolen for å lære opp lærerne, og eventuelt foreldrene, i bruk av iPad/nettbrett?
  • Hva tenker skole om tekniske ferdigheter, nettbrett som verktøy i undervisningen, digital dømmekraft osv.?
  • Hva vil det koste å innføre iPad/nettbrett ved skolen, og hva vil disse utgiftene eventuelt gå på bekostning av?
  • Hvordan vil elevenes og foreldrenes personopplysninger bli behandlet? 
  • Hva vil innføringen av iPad/nettbrett bety for oppfølging av lekser hjemme?