Barn som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har krav på spesialundervisning.

Hva sier loven?

Elever med funksjonsnedsettelser har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter (likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3).

Hvis en elev, en forelder eller et av rådene/utvalgene ved skolen ber om tiltak for å rette på skolens fysiske miljø, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Hvis skolen ikke innen rimelig tid har tatt tak i saken, kan man klage som om det var fattet enkeltvedtak. 

Elever med nedsatt funksjonsevne har også rett på skyss, uavhengig av avstanden fra skolen (opplæringsloven § 7-3).

Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne har mulighet til å søke om fortrinnsrett på inntak til Vg1 (forskrift til opplæringsloven kapittel 7).

En del foreldre og foresatte opplever at det er de som må administrere og koordinere tiltak rundt barnet. Et godt samarbeid, med gjensidig respekt og forståelse, er avgjørende for å sørge for det beste tilbudet til elever med nedsatt funksjonsevne eller særskilte behov.

Les om hvilke rettigheter elever med funksjonsnedsettelser har på Utdanning.no

Hvordan gjøre overgangen til videregående skole god?

Overgang til videregående skole

Ta kontakt med skolen i god tid før skolestart slik at de kan forberede seg på hva ditt barn trenger av tilpasninger:

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal utarbeide en sakkyndig vurdering som beskriver hva barnet trenger av ekstraressurser og oppfølging. Dette legger også grunnlaget for om barnet får rett på spesialundervisning.
  • Tilrettelegging av det fysiske læringsmiljøet (tilgjengelighet i skolebygning, skolegården og til hjelpemidler)
  • Tilrettelegging faglig eller sosialt for de som trenger det
  • For barn og ungdom med hørselshemming finnes det egne skoler. Sjekk eventuelt muligheten for å få plass på en slik skole.

Les om rettighetene til elever med nedsatt hørsel, syn eller tale