Elevrådet skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen og for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg om og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådet representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer over skolen. Rektor skal høre på elevrådet og kan gjerne spørre elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.

Barn har rett til å bli hørt om skolehverdagen

Barn og ungdom har rett til å bli hørt og til å bestemme i saker som angår dem (barnekonvensjonen artikkel 12).

Opplæringsloven § 9 A-8 sier at elevene skal få være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og skolen har plikt til å informere elevene og foreldrene om retten til å medvirke og uttale seg. Medvikning gjelder både for enkelteleven, for klassen/gruppa og på skolenivå (elevrådet, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget).

Elevundersøkelsen er et viktig vertkøy for skolene for å få informasjon om elevenes trivsel. Dette er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres hvert år. Her får elevene si sin mening om skolemiljøet, undervisningssituasjonen og hvordan de trives. Elevundersøkelsen er anonym, og verken lærere, skolen, kommunen eller staten skal kunne se hva hver enkelt elev har svart.

Les mer og få råd om hvordan jobbe med elevmedvirkning

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning

Rektor har ansvar for å sørge for at elevene velger representanter til elevrådet innen tre uker etter at skoleåret er kommet i gang på høsten (opplæringsloven § 11-2).

En av skolens ansatte skal hjelpe elevrådet i arbeidet (elevrådskontakt). Elevrådskontakten bør ha undervisningskompetanse og har møte- og talerett i elevrådet. Rektor skal sørge for at en ansatt får ansvaret for å følge opp elevrådet. Lederen i elevrådet kaller inn til møter sammen med elevrådskontakten. Elevrådet skal alltid samles når en tredel av medlemmene eller rektor krever det.

Elevrådet skal velge to elever som skal være med i samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU). De skal kalles inn til møter i disse utvalgene, og meningene deres skal protokollføres i referatet. De skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som handler om andre elever, eller der de andre medlemmene har taushetsplikt. Hvis elevrådsrepresentanter får høre om noe som gjelder enkeltelever, har de alltid taushetsplikt.

Medlemmer av elevrådet kan også møte i skolens arbeidsmiljøutvalg når lærings- og skolemiljøsaker skal behandles (opplæringsloven § 9 A-8).

Hvem sitter i elevrådet?

Det er kommunen/rektor som bestemmer om det er flere enn én elev fra hvert trinn (5.–7. og 8.–10. trinn) som skal sitte i elevrådet, om elever fra 1.–4. trinn skal ha representanter i elevrådet, og om det skal være ett eller flere elevråd. Det er avhengig av størrelsen på skolen eller om skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole.

Hver klasse/gruppe fra de trinnene som skal være med i elevrådet, velger én eller flere representanter som sitter i elevrådet. Skolene har forskjellige måter å gjennomføre valgene på.

Hva gjør elevrådet?

Elevrådet kan bidra til at alle elever får det bedre på skolen. De kan for eksempel

  • si fra hvis stolene ikke er tilpasset pultene, eller hvis det er dårlig luft i klasserommet. Les om det fysiske skolemiljøet
  • si fra hvis de vil at skolen skal jobbe mer mot mobbing 
  • fortelle skolen hva elevene synes om undervisningen
  • gi skolen innspill på viktige temaer elevene vil jobbe med

Hvis det er noe som opptar barnet ditt eller andre elever i klassen, er det fint å oppfordre elevene selv til å ta det opp med elevrådet. Ta det gjerne også opp med klassekontakten eller FAU. Det er viktig at foreldrene støtter opp om arbeidet i elevrådet.

Sakene som tas opp i elevrådet, trenger ikke ha noe med skolehverdagen å gjøre, men kan også handle om ting som skjer i nærmiljøet, for eksempel trygg skolevei eller manglende fritidstilbud, eller om ting som skjer i verden, og som elevrådet mener at alle elevene burde få informasjon om.

Hva gjør elevrådsrepresentanten?

Elevrådsrepresentanten informerer klassen om ting som tas opp i elevrådet, og hører med klassen, for eksempel i klassens time, om det er noe elevene vil at elevrådet skal ta opp. Elevrådsrepresentanten kan snakke med læreren om saker som opptar de andre eleven, og kan samarbeide med læreren om klasseråd / klassens time og miljøet i klassen, på skolen og i klasserommet.

Ha gjerne en postkasse eller en boks i hvert klasserom eller på et sentralt sted på skolen der elevene kan legge forslag til saker som de vil at elevrådet skal ta opp.

Har ikke din skole et velfungerende elevråd?

Dersom skolen ikke har et fungerende elevråd, kan elevene ta dette opp med elevrådskontakten og skoleledelsen, og etterpå kontakte kommunen for å få hjelp til å få på plass et fungerende elevråd.