Elevsamtalen er noe alle elever skal ha og inngår som en del av vurderingen eleven skal få underveis i skoleåret av faglige utvikling, orden og atferd. Elevsamtalen skal ha et bestemt formål.

Elevsamtalen bidrar til å bygge relasjoner, tillit og klasseledelse, avklare forventninger, sette nye mål, gi tilbakemeldinger, synliggjøre mestring og utvikling og motivere elevene. Noen samtaler kan være vanskelige å ha. Kanskje eleven har spesielle behov, eller kanskje man må snakke om dårlig oppførsel, vanskelig hjemmesituasjon eller kriser.

Sammen med den daglige kontakten mellom lærer og elev er elevsamtalen viktig for å øke elevenes medvirkning og for å forstå hver enkelt elevs behov.

Elevsamtalen finner ofte sted før foreldresamtalen

Hva sier loven?

Elevene har rett på jevnlig dialog med kontaktlærer om utviklingen sin (opplæringsloven § 1-1 og forskrift til opplæringsloven § 3-8).

Kontaktlæreren har ansvar for å ha en jevn dialog med elevene (forskrift til opplæringsloven § 3-8) og gjennomføre elevsamtalen (forskrift til opplæringsloven § 3-11), men på videregående skole kan dette ansvaret delegeres til faglærer. 

Loven sier ikke noe om hvordan disse samtalene skal foregå, eller hvor mye tid som skal settes av, om de skal foregå i et eget rom, eller om rektor skal sette av ressurser til vikar i de timene elevsamtalene skal foregå. 

Tips til kontaktlærer

 • Snakk ofte med elevene dine, så er du bedre forberedt til elevsamtalen
 • Gjennomfør samtalen med hver enkelt elev i enerom. Da åpner du for at eleven kan snakke om vanskelige ting, og du unngår brudd på taushetsplikten
 • Forbered deg godt og øv deg gjerne sammen med kolleger på teknikker for å snakke også om vanskelige ting
 • Sett av nok tid til gjennomføring av samtalene
 • Ha en plan for gjennomføringen. Snakk med elevene om hva de vil at dere skal snakke om i foreldresamtalen
 • Bruk elevsamtalene til å snakke om hvordan elevene har det hjemme og på skolen. Lytt og observer og ikke vær redd for å spørre om vanskelige ting
 • Hør på hva elevene mener kan være til hjelp og finn løsninger sammen
 • Øv deg sammen med kolleger, og søk råd hos rektor, rådgiver eller skolehelsetjenesten

Tips til eleven

 • Elevsamtalen skal handle om deg og hvordan du kan få en god skolehverdag
 • Husk at du har rett til å bli hørt, og at du skal få si det du mener
 • Elevsamtalen er en del av underveisvurderingen
 • Skriv ned noen ting som du har lyst til å fortelle læreren om. Prøv å sette ord på hva du selv synes. Er det noe du er fornøyd med? Er det noe du har lyst til å bli bedre på? Eller er det noe du trenger hjelp med?
 • Har dere et skjema dere skal fylle ut? Hvis skjemaet ikke tar opp det du vil snakke om, sier du fra om det til læreren
 • Har du noe du vil snakke om som du ikke vil snakke om mens andre ser det? Foreslå for læreren at dere har samtalen på et rom bare dere to
 • Du kan også si fra om andre ting som plager deg hjemme, på skolen eller på fritiden, og du kan prate med læreren for å få hjelp. Læreren har taushetsplikt

Tips til rektor

 • Sørg for at skolen har en enhetlig praksis rundt elevsamtalen. Slik sikrer dere at alle elever får oppfylt retten til en grundig samtale med læreren to ganger i året, og at samtalen blir gjennomført på en gjennomtenkt måte
 • Sørg for at det settes av ressurser til å gjennomføre samtalene én-til-én og i et eget rom. Da åpner dere for at eleven kan snakke om vanskelige ting, og dere unngår brudd på taushetsplikten dersom læreren får vite om personlige forhold
 • Sørg for at læreren vet hva han skal gjøre dersom han får vite om rus, vold eller overgrep eller andre forhold som utløser meldeplikten