Et enkeltvedtak

  • gir en eller flere elever en rettighet som skolen, kommunen eller fylkeskommunen har plikt til å følge opp
  • gjør at man må følge bestemte regler for hva som skal skje i en sak (saksbehandling)
  • kan klages på

Hvis kommunen for eksempel bestemmer at en elev har rett til spesialundervisning, er det et enkeltvedtak, og skolen har plikt til å gi eleven dette. 

Skolen har regler for når det skal fattes enkeltvedtak. Saksbehandlingsreglene skal sikre at skolen innhenter nødvendig informasjon. Eleven/elevene som vedtaket gjelder skal få 

  • god informasjon om hva som skal skje, og informasjon skal gis sånn at barnet kan forstå hva det skal mene noe om, og skolen skal sørge for at barnet har forstått
  • mulighet til å forstå hva som er grunnlaget for det som blir bestemt
  • informasjon hvis det kommer frem opplysninger som gjør at situasjonen endrer seg
  • mulighet til å si nei eller ja (samtykke) til tiltak (både for foreldre og barn)
  • mulighet til å klage på avgjørelsen

Å være part i en sak – samtykke

Den som en sak handler om eller gjelder, regnes som part. En part i en sak har rett til å uttale seg, og har rett til innsyn i saken.

  • Elever under 15 år: Foreldrene er part i en sak og har rett til å gi samtykke frem til eleven er 18 år. Skolen skal likevel legge til rette for at barnet selv forstår hva saken gjelder, og hva som bestemmes
  • Elever over 15 år: Eleven er selv part og har selvstendig klagerett

Når skal skolen treffe enkeltvedtak?

Skolen skal fatte et enkeltvedtak når de bestemmer noe som gir eller ikke gir en elev bestemte rettigheter som skolen plikter å gjennomføre. 

Finn maler for enkeltvedtak hos Utdanningsdirektoratet

Når det gjelder mobbing og læringsmiljø, skal skolen i utgangspunktet ikke fatte enkeltvedtak, men lage aktivitetsplan med tiltak som skal følges opp.

En avvisning eller et avslag er også et enkeltvedtak

Å avvise en sak betyr at man avviser å behandle saken. Dette er også et enkeltvedtak. Det kan for eksempel være at skolen avviser å behandle en klage fordi den som klager, ikke har klagerett. 

Et avslag på et krav eller en henvendelse fra foresatte eller andre som kunne gitt en elev rettigheter som skolen måtte ha innfridd, kan også være et enkeltvedtak.

Les om hvordan du klager jeg på enkeltvedtak