Hvis kommunen for eksempel bestemmer at en elev har rett til spesialundervisning, er det et enkeltvedtak, og skolen har plikt til å gi eleven dette. 

Skolen har regler for når det skal fattes enkeltvedtak. Saksbehandlingsreglene skal sikre at skolen innhenter nødvendig informasjon. Eleven(e) som vedtaket gjelder skal få 

  • god informasjon om hva som skal skje. Iinformasjon skal gis sånn at eleven selv kan forstå hva det skal mene noe om, og skolen skal sørge for at eleven har forstått
  • mulighet til å forstå hva som er grunnlaget for det som blir bestemt
  • informasjon hvis det kommer frem opplysninger som gjør at situasjonen endrer seg
  • mulighet til å si nei eller ja (samtykke) til tiltak (både for foreldre og barn)
  • mulighet til å klage på avgjørelsen

Å være part i en sak – samtykke

Den som en sak handler om eller gjelder, regnes som part. En part i en sak har rett til å uttale seg, og har rett til innsyn i saken. På videregående skole er det eleven selv som er part, skal treffe beslutninger og har selvstendig klagerett. 

De kan likevel ha behov for støtte og veiledning fra foreldrene, men det er eleven selv som skal bestemme, med mindre foreldrene er verger for sitt barn.

Foreldrene har ansvaret for sine barn frem til de er 18 år gamle, og har derfor krav på noe informasjon om sitt barn, men ikke om alt. Skolen må vise skjønn når de informerer foreldrene, men det er en god regel å spørre elevene dersom informasjonen er taushetsbelat. Les om hvilken informasjon foreldre har krav på.

Når skal skolen treffe enkeltvedtak?

Skolen skal fatte et enkeltvedtak når de bestemmer noe som gir eller ikke gir en elev bestemte rettigheter som skolen plikter å gjennomføre. 

Finn maler for enkeltvedtak hos Utdanningsdirektoratet

Når det gjelder mobbing og læringsmiljø, skal skolen i utgangspunktet ikke fatte enkeltvedtak, men lage aktivitetsplan med tiltak som skal følges opp. Les om dette

En avvisning eller et avslag er også et enkeltvedtak

Å avvise en sak betyr at man avviser å behandle saken. Dette er også et enkeltvedtak. Det kan for eksempel være at skolen avviser å behandle en klage fordi den som klager, ikke har klagerett. 

Et avslag på et krav eller en henvendelse fra foresatte eller andre som kunne gitt en elev rettigheter som skolen måtte ha innfridd, kan også være et enkeltvedtak.

Les om hvordan du klager jeg på enkeltvedtak