Det heter seg at skolen vil bli bygget ut for å romme 500 elever. Nå har ordføreren bedt rådmannen om å vurdere en felles rektor og administrasjon for barneskolen og ungdomskolen som ligger like ved. Bakgrunnen for denne vurderingen er ikke for å spare penger står det i skrivet vi fikk, men for å se materielle og faglige ressurser sammen for mer fleksibel, effektiv og rasjonell bruk. Vi i FAU reagerte alle likt med at dette var uaktuelt og har ikke tro på at dette er en god løsning. Om få år kan det være snakk om nærmere 1000 elever til sammen med en rektor som leder og en assisterende som skal ha hovedansvaret for det pedagogiske. Ved behov kan det organiseres internt på hver enhet med team ledere. Er det lov med en rektor på to skoler?

Svar:

Det står ikke i loven at hver skole må ha en rektor. Her er teksten i loven:

9-1. Leiing
Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Rektorar kan tilsetjast på åremål.

Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å organisere leiinga på.

Vi i FUG forstår godt den bekymringen dere har med det store antallet elever og felles ledelse på to skoler. Så mange elever krever også mange ansatte, og de ansatte vil sannsynligvis også stille spørsmål ved organiseringen av skolene på denne måten.

Den eneste gode løsningen med én ledelse og så mange elever fordelt på to skolebygg, er en rektor, en assisterende rektor og mange avdelingsledere. Ansvaret til avdelingslederne kan være tematisk eller knyttet til trinn, men det må være nok til at både lærere og elever har noen de kan henvende seg til.