Å skape et godt og trygt læringsmiljø er det viktigste man kan gjøre for å forebygge mobbing. Når elevene kjenner hverandre godt og har omsorg for hverandre, er det lettere å være greie med hverandre og vanskeligere å erte, mobbe og krenke. 

Det er rektor som har ansvaret for at skolemiljøet på hans skole er så godt som mulig. Hun skal vite hva som skjer på skolen, skal gi opplæring og veiledning til de ansatte og sørge for at alle kjenner til aktivitetsplikten.

Læreren har et spesielt stort ansvar for å skape et godt skolemiljø, blant annet gjennom klasseledelse og ved å fremme gode verdier gjennom ord og handling. 

Les mer om klasseledelse hos Læringsmiljøsenteret

Les om klasseldelse hos Utdanningsdirektoratet

Det finnes mange gode verktøy læreren kan bruke for å skape et godt klassemiljø. Mange skoler følger et antimobbeprogram.

Les om hvordan alle kan være med å skape et godt klassemiljø

Fem elementer for å skape et godt læringsmiljø

Det er fem elementer som er viktige når man skal skape et trygt og godt læringsmiljø:

  • Læreren må ha evne til å lede klassen og undervisningen på en god måte
  • Det må være en positiv relasjon mellom elev og lærer
  • Elevene må ha et bra forhold til hverandre, og læringskulturen blant elevene må være god
  • Det må være et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Skolen må ha god ledelse, den må være godt organisert, og det må være kultur for læring på skolen

Kilde: Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet

Hva er viktig for barna?

For barn er det noen ting som er viktigere enn andre i skolehverdagen: 

Skolen skal sørge for at hvert enkelt barn har det bra på skolen, også de som ikke finner seg så lett til rette, de som av en eller annen grunn er ekstra sårbare, de som er ekstra aktive, ekstra flinke, ekstra stille, eller de som har en vanskelig hjemmesituasjon. 

Les Ingrid Lunds artikkel "Sårbare elever i skolen - Ulike perspektiver og tilrettelegging av læringsmiljøet" i Utdanningsforskning