Kompetansemål og grunnleggende ferdigheter

Skolene skal sørge for at barn får utvikle kompetanse som er bestemt av læreplaner i forskjellige fag, og at de får utvikle grunnleggende ferdigheter, det vil si at de skal

 • kunne uttrykke seg muntlig
 • kunne lese
 • kunne uttrykke seg skriftlig
 • kunne regne
 • kunne bruke digitale verktøy

Kompetansemålene viser hva elevene skal kunne etter 2., 4., 7. og 10. trinn.

Læreplanene sier hva fagene skal inneholde, skolen planlegger selv

Alle fag i grunnskolen har sin egen læreplan som sier noe om hva fagene skal inneholde, og hvor mange timer elevene har krav på i de enkelte fagene. Skolene lager egne planer for hvordan de vil jobbe med de ulike fagene for at elevene skal kunne nå kompetansemålene.

Det er mange elementer å ta hensyn til når undervisningen skal planlegges: skolemiljøet, relasjonen mellom lærer og elev, relasjonen mellom elevene, lærernes kompetanse, elevens motivasjon, størrelsen på klassen og – ikke minst – samarbeidet mellom hjemmet og skolen.

Tidlig innsats

Skolene skal ha systemer for å fange opp elever som trenger ekstra og tidlig hjelp – såkalt tidlig innsats. For eksempel gjennomfører skolene obligatoriske kartleggingsprøver på 1.–3. trinn.

Valgfag på 8.–10. trinn

Elever på 8.–10. trinn skal ha tilbud om valgfag. De kan velge å ha det samme faget over flere år, eller de kan skifte fag én eller flere ganger. Kommunen skal tilby minst to valgfag per skoleår per skole. 

Les om dette hos Utdanningsdirektoratet

Elev- og foreldremedvirkning

Elevene har rett til å være med og påvirke undervisningen, blant annet gjennom Elevrådet. Når elevene får si sin mening, kan skolen legge undervisningen bedre til rette for at elevene skal lære mer.

Foreldrene skal få informasjon om hva barna skal lære på skolen, og om hvordan de har det. Foreldremøtene og utviklingssamtalene/konferansetimene er viktige verktøy. Mange skoler sender e-post, SMS eller andre typer meldinger til foreldrene for å informere om hva elevene lærer på skolen, hvordan de underviser, og hvordan foreldrene kan hjelpe til. Dette er viktig informasjon for foreldrene når de skal snakke med barna om skolen og støtte dem i skolehverdagen.

Trenger barnet ditt hjelp, ekstra oppfølging eller utfordringer?

Lurer du på hvordan det går med barnet ditt på skolen? Tror du barnet ditt trenger mer tilrettelagt undervisning? Er du usikker på hvordan barnet jobber i timene eller med leksene?

Ikke vent og se, men ta kontakt med kontaktlæreren, inspektør, rådgiver/miljølærer/sosiallærer eller rektor.

Hva sier loven?

Innholdet i undervisningen bestemmes av departementet gjennom forskrifter. Disse forskriftene får utslag i læreplaner for de enkelte fag, gir informasjon om antall timer, vurdering, klageordning, eksamen og dokumentasjon (opplæringsloven § 2-3).

Det er også presisert at elevene skal være aktivt med i opplæringen, og at skolen skal legge til rette for dette. 

Tips til skolen

 • Bruk skolens hjemmesider til å informere om hvordan skolen er organisert, hva som er viktig for undervisningen, og hvordan skolen legger til rette for at hver enkelt elev – også barn med ekstra behov og spesialundervisning – skal få god opplæring
 • Be elevrådet og resten av elevene om å komme med innspill til temaer og metoder og tilbakemeldinger på undervisningen og hvordan den kan gjøres relevant
 • Legg til rette for at foreldrene / de foresatte får god informasjon på en systematisk måte gjennom foreldremøter og utviklings-/konferansetimer, og undersøk om foreldrene har behov for ekstra tilrettelegging av informasjon
 • Legg til rette for et godt samarbeid med FAU gjennom faste møtepunkter. Be FAU om råd i ulike saker for å få godt kjennskap til foreldrenes syn på undervisningen og læringsmiljøet

Tips til foreldre

 • Innholdet i timen legges opp for alle elevene i en klasse/gruppe. Har du spørsmål om dette, så ta en prat med flere foreldre først for å høre hva de mener om innholdet i undervisningen
 • Foreldre-/klassekontakten er et bindeledd mellom skolen og foreldrene i en klasse/gruppe og mot FAU. Hvis du har tanker eller spørsmål om undervisningen, innholdet eller metodene som brukes, og dersom du tenker at det du lurer på, gjelder flere enn bare barnet ditt, kan du ta det opp med ham eller henne for å snakke om hva som kan gjøres

Lurer du på om ditt barn trenger større utfordringer?

Tips til klassekontakten

 • Forsøk å holde deg orientert om hva andre foreldre mener om innholdet i undervisningen, tilrettelegging, gjennomføring i klasserommet osv
 • Ha god kontakt med kontaktlæreren og avtal eventuelt faste møter for å gi informasjon om eller komme med innspill til undervisningen fra foreldrene
 • Hjelp kontaktlæreren med å formulere informasjon til de andre foreldrene
 • Kom med innspill til FAU om ting som angår flere elever ved skolen. Dersom dere har en vanskelig sak i klassen/gruppen/på trinnet, kan dere bruke FAU som rådgiver og eventuelt pådriver

Tips til kontaktlærer

 • La elevene få si sin mening og komme med innspill om undervisningen. Inviter elevene til å foreslå temaer og metoder og gi tilbakemeldinger
 • Bruk foreldremøtene til å informere om hva elevene skal lære, hva som er kompetansemålene, og hvilke læringsstrategier dere vil bruke. Gi gode forklaringer på alt. Gjør informasjonen tilgjengelig skriftlig og eventuelt på flere språk
 • Involver foreldre-/klassekontaktene i planleggingen av foreldremøter. Be gjerne om innspill til saker før du sender invitasjonen til alle foreldrene