Kompetansemål og grunnleggende ferdigheter

Skolene skal sørge for at elevene får utvikle kompetanse som er bestemt av læreplaner i forskjellige fag, og at de får utvikle grunnleggende ferdigheter, det vil si at de skal

 • kunne uttrykke seg muntlig
 • kunne lese
 • kunne uttrykke seg skriftlig
 • kunne regne
 • kunne bruke digitale verktøy

Det er egne kompetansemål etter Vg1 og/eller Vg2.

Her finner du informasjon om læreplanene hos Utdanningsdirektoratet 

Læreplanene sier hva fagene skal inneholde, skolen legger opp undervisningen selv

Alle fag har sin egen læreplan som sier noe om hva fagene skal inneholde, og hvor mange timer elevene har krav på i de enkelte fagene. Skolene lager egne planer for hvordan de vil jobbe med de ulike fagene for at elevene skal kunne nå kompetansemålene.

Det er mange elementer å ta hensyn til når undervisningen skal planlegges: skolemiljøet, relasjonen mellom lærer og elev, relasjonen mellom elevene, lærernes kompetanse, elevens motivasjon og størrelsen på klassen.

Les mer om opplæringsløpet i videregående skole hos Utdanningsdirektoratet

Tidlig innsats - også på videregående skole

Skolene skal ha systemer for å fange opp elever som trenger ekstra og tidlig hjelp – såkalt tidlig innsats. For elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring, kan det være aktuelt å ta kontakt med oppfølgingstjenesten.

Det finnes en rekke støtteordninger for å hjelpe elever som trenger ekstra hjelp

Elev- og foreldremedvirkning

Elevene har rett til å være med å påvirke undervisningen, blant annet gjennom Elevrådet. Når elevene får si sin mening, kan skolen legge undervisningen bedre til rette for at elevene skal lære mer.

Frem til elevene er 18 år, skal foreldrene få informasjon om hva de skal lære på skolen, og om hvordan de har det. Foreldremøtene og foreldresamtalene på Vg1 og Vg2 er viktige verktøy. Mange skoler sender e-post, SMS eller andre typer meldinger til foreldrene for å informere om skolehverdagen. Dette er viktig informasjon for foreldrene når de skal snakke med barna om skolen og støtte dem i skolehverdagen.

Les om hvilken informasjon foreldrene har krav på

Trenger barnet ditt hjelp, ekstra oppfølging eller utfordringer?

Lurer du på hvordan det går med barnet ditt på skolen? Tror du barnet ditt trenger mer tilrettelagt undervisning? Er du usikker på hvordan barnet jobber i timene eller med leksene?

Dette er informasjon du i utgangspunktet har krav på frem til barnet ditt er 18 år. Ikke vent og se, men ta kontakt med kontaktlæreren, inspektør, rådgiver eller rektor.

Hva sier loven?

Innholdet i undervisningen bestemmes av departementet gjennom forskrifter. Disse forskriftene får utslag i læreplaner for de enkelte fag, gir informasjon om antall timer, vurdering, klageordning, eksamen og dokumentasjon (opplæringsloven § 2-3).

Det er også presisert at elevene skal være aktivt med i opplæringen, og at skolen skal legge til rette for dette. 

Tips til skolen

 • Bruk skolens hjemmesider til å informere om hvordan skolen er organisert, hva som er viktig for undervisningen, og hvordan skolen legger til rette for at hver enkelt elev – også de med ekstra behov og spesialundervisning – skal få god opplæring
 • Be elevrådet og resten av elevene systematisk om å komme med innspill til temaer og metoder og tilbakemeldinger på undervisningen og hvordan den kan gjøres relevant
 • Legg til rette for at foreldrene / de foresatte får god informasjon på en systematisk måte gjennom foreldremøter og foreldresamtaler, og undersøk om foreldrene har behov for ekstra tilrettelegging av informasjon
 • Selv om det ikke er lovpålagt - oppfordre foreldrene til å samarbeide som gruppe, slik at dere kjenner hele foreldregruppen. Da kan dere også be denne gruppen om råd i ulike saker for å få godt kjennskap til foreldrenes syn på undervisningen og læringsmiljøet

Tips til foreldre

 • Innholdet i timen legges opp for alle elevene i en klasse/gruppe. Har du spørsmål om dette, snakk med kontaktlæreren

Tips til kontaktlærer

 • La elevene få si sin mening og komme med innspill om undervisningen. Inviter elevene til å foreslå temaer og metoder og gi tilbakemeldinger
 • Bruk foreldremøtene til å informere om hva elevene skal lære, hva som er kompetansemålene, og hvordan dere vil undervise i de ulike fagene. Gjør informasjonen tilgjengelig skriftlig og eventuelt på flere språk
 • Involver foreldrene i planleggingen av foreldremøter. Be gjerne om innspill til saker og inviter dem til å komme med spørsmål som du kan besvare