• Skoledagen skal ikke starte før klokken 8.00 og ikke avslutte etter klokken 15.30.
  • Skolen skal tilby opplæring i minst 38 uker i året.
  • Hvor mange timer som er satt av til hvert enkelt fag, er bestemt, men kommunen kan velge å omdisponere inntil 5 prosent av fagene til andre fag.
  • Hvis det er nødvendig for å hjelpe en elev, kan kommunen gjøre om på 25 prosent av timene i et enkelt fag dersom de foresatte og eleven samtykker.

Les mer hos Utdanningsdirektoratet

Hva sier loven?

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 uker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i året. Det er bestemt hvor mange timer opplæring elever i grunnskolen minst skal få innenfor hvert fag, men kommunen kan tilby elevene flere timer enn dette. Hver enkelt skole kan velge å omdisponere inntil 5 prosent av fagene til andre fag.

Hvis det er nødvendig for å hjelpe en elev, kan kommunen gjøre om på 25 prosent av timene i et enkelt fag. Eleven og de foresatte må samtykke til dette. 

Læreplanverket viser hvor mange timer og hvilket innhold hvert enkelt fag skal inneholde. Sammen med kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn gir dette informasjon om hvor mye undervisning som skal ha bli gitt, og hva elevene skal kunne. Les mer om fag og innhold

Undervisningen skal ikke starte før klokken 8 om morgenen og ikke avslutte etter klokken 15.30. Skolen kan velge å organisere skolehverdagen med flere timer noen dager og få eller ingen timer andre dager (forskriften § 1-6). Det er ingen regler for hvor lange undervisningsbolkene kan være. 

Elever på 8.–10. trinn skal enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk, samisk, matematikk eller arbeidslivsfag. De må velge dette for hele ungdomstrinnet, men kan i løpet av første semester på 8. trinn snakke med skolen om å velge et annet fag. Etter første semester kan elevene søke om å bytte fremmedspråk / språklig fordypning dersom de er syke eller har andre tungtveiende grunner til at de ønsker å bytte. 

Les mer om regelverket hos Utdanningsdirektoratet