I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 (prop 1 S) har FUG fått bevilget 500.000 kroner for å utvikle et informasjonshefte til bruk i flerkulturelle miljøer.

- Det å nå ALLE foreldre med informasjon om at de er en viktig ressurs for sine barn og for skolen, har alltid stått høyt på agendaen for FUG. Dette heftet blir en viktig del av arbeidet med å forsøke å nå foreldre med innvandrerbakgrunn, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Lærerspesialister på hjem-skole

Alle elever trenger å oppleve tilhørighet og inkludering på skolen, og da er samarbeid mellom skolen og foreldrene en nøkkelfaktor.

- Det er fint at regjeringen har som mål å utdanne 3000 lærerspesialister og at dette prioriteres i budsjettet. Men da trenger skolen også spesialister på hjem-skole-samarbeidet som er så viktig for inkludering og integrering, sier FUG-lederen.

- I og med at lærerutdanningene har så lite om hjem-skole-samarbeid, kunne dette faktisk blitt den aller viktigste lærerspesialist-utdanningen, legger hun til.
 

Et ellevte skoleår?

FUG er også glade for at budsjettet øker støtten til norskopplæringstiltak, i form av etter- og videreutdanning av lærere.

FUG er også positive til å gi bedre grunnopplæring til ungdom med kort botid i Norge. I budsjettet foreslås det en dobling av støtten, 70 millioner kroner, til kombinasjonsklasser for elever på videregående nivå som trenger å ta opp igjen deler av ungdomsskolen.

- Men kanskje det hadde vært vel så bra å innføre et ellevte skoleår for de elevene som trenger mer tid på å fullføre ungdomsskolen sier Müller.

logo blå PMM

Innsats mot mobbing

FUG ser positivt på at arbeidet med mobbeforebygging prioriteres i budsjettet. 115 millioner kroner er satt av, primært for å støtte fylkesmennene i dette arbeidet.

Gjennom Partnerskap mot mobbing, der FUG er med, er mange forebyggende tiltak iverksatt, eller er under arbeid. For to uker siden ble en ny veileder om etablering av beredskapsteam mot mobbing i kommunene lansert av Utdanningsdirektoratet, med bistand fra FUG og KS. Den er laget på bakgrunn av erfaringer fra en rekke kommuner de fire første årene

- Det var KS og FUG som lanserte ideen om beredskapsteam mot mobbing i 2012 og det fint at den nye veilederen nevnes i budsjettet, sier hun.

- Mange foreldre som kontakter FUG har mobbing og et dårlig læringsmiljø på skolen som et bakteppe. Foreldrene opplever dårlig kommunikasjon med skolen og at skoleledelsen ofte bagatelliserer det når de melder fra om at barnet blir mobbet på skolen, sier hun.

Hverdagsinkludering

I budsjettet er det satt av 400 millioner til velferdstiltak for å fremme integrering på andre arenaer enn skolen. FUG-lederen synes foreldrestøtte til innvandrere og flere minoritetsrådgivere er gode tiltak, og mener foreldre generelt sett kan være en viktig nøkkel til å inkludere foreldre med annen type bakgrunn.

- Alle foreldre kan bidra i sitt nabolag og nærmiljø. Det er mye enklere for nytilflyttede å komme i foreldremøter eller delta i andre settinger, når de kjenner andre foreldre. Det at foreldre er trygge på barnas fritidsarenaer kan også bidra til at de blir tryggere i sitt møte med skolen, og dermed bli viktige samarbeidspartnere for skolen, sier Müller.

Jan Sivert Jøsendahl på NoKo
Jan Sivert Jøsendal (Foto: FUG)

Stort læringspotensial

FUG er også glade for videreføring av lærernormen, men understreker behovet for at den følges tett opp i alle deler av landet og at ordningen evalueres.

- Vi håper at disse ressursene brukes godt slik at det fører til mindre behov for spesialundervisning i skolen og at barn med stort læringspotensial får den undervisningen de har krav på, ref anbefalingene i Jøsendal-utvalgets rapport. Lærerne må brukes på en god måte, sier Gunn Iren Müller.

FUG er også glad for at en evaluering av SFO-ordningen allerede er vedtatt, noe utvalget har etterlyset i en årrekke.