Hva forventer SFO av foreldrene?

Foreldre er ikke pålagt noen plikter knyttet til SFO, men har likevel en viktig rolle i å gjøre tilbudet så bra som mulig.

Dette er ofte omtalt i kommunens vedtekter/ retningslinjer for SFO og kan omfatte:

  • At foreldre bidrar til et godt skolemiljø ved blant annet å omtale SFO og skolen på en positiv måte hjemme, og å snakke med og behandle ansatte og andre elever med respekt
  • Å gi beskjeder om viktige ting til SFO, slik at de ansatte kan følge opp
  • Å følge rutiner for levering og henting
  • Å holde seg oppdatert på informasjon SFO gir og svare innen frister
  • Gi beskjed om opphold i ferie/fridager slik at SFO kan planlegge god bruk av personalet

Tips til SFO og skolen

Hvis SFO/AKS drives i skolens lokaler er det viktig å samarbeide med FAU.

Hvis SFO/AKS ikke drives i skolens lokaler eller FAU ikke tar opp saker knyttet til SFO, er det en god idé å ta initiativ til at foreldre på frivillig grunnlag tar initiativ til eller gjør seg tilgjengelige for å samarbeide med de ansatte på SFO.

Tips til et godt foreldresamarbeid:

  • Gi foreldre god informasjon, også om overordnede målsettinger, strategier og planer, gjerne gjennom foreldremøter, nettsider og felles informasjon fra skolen og SFO/AKS. 
  • Ta høyde for språkbarrierer. Hvis det er nødvendig bør SFO/skolen ha egne informasjonstiltak rettet mot minoritetsspråklige foreldre, for eksempel tolk på foreldremøter
  • Gi informasjon til foreldrene straks hvis et barn utsettes eller utsetter andre for mobbing eller krenkelser, eller hvis det oppstår situasjoner som kan skade barna. Les mer om læringsmiljø på SFO
  • Samarbeid tett med FAU for å sikre god og systematisk kontakt med foreldrene og for å avklare forventninger
  • Gjennomfør foreldreundersøkelser jevnlig for å få vite hva foreldrene synes om SFO