Skolen skal holde kontakt med foreldrene til ikke myndige elever gjennom hele skoleåret, og de skal blant annet få beskjed om udokumentert fravær eller forhold som kan gjøre at eleven står i fare for ikke å få karakter, få nedsatte karakterer i fag eller i orden og atferd. Les om vurdering, karakter og vitnemål  

Når eleven fyller 18 og blir myndig, faller disse samtalene bort.

Eleven har rett til å være med på disse samtalene, og kontaktlærer kan også invitere andre lærere med i samtalen, for eksempel hvis en elev har utfordringer i et fag hvor kontaktlærer ikke er faglærer.

Tema for samtalen skal være elevens kompetanse i de ulike fagene, hvordan eleven arbeider på skolen og hjemme og andre temaer fra opplæringslovens formålsparagraf. Samtalen kan sees i sammenheng med halvårsvurderinger som gis til elevene.

Samtalen skal gjøre det klart hvordan skolen og foreldrene skal samarbeide for å sammen legge til rette for best mulig læring og utvikling.

Samtalen kan også dreie seg om hvordan eleven finner seg til rette i klassen/gruppen, hvordan eleven har det på skolen og om hvordan eleven bidrar til det psykosiale miljøet.

Elevsamtaler og foreldresamtaler hver for seg

Foreldresamtalen kan sees i sammenheng med elevsamtalen som kontaktlæreren har med hver enkelt elev to ganger i året, men Utdanningsdirektoratet anbefaler at disse to samtalene holdes adskilt, blant annet fordi det i elevsamtalen kan komme frem temaer og forhold som er taushetsbelagte, og der eleven har krav på taushet også overfor foreldrene. Eleven kan, hvis han vil, tillate at noen forhold deles med foreldrene. 

Les om taushetsplikt og foreldrenes krav på informasjon