Forslag til tema

 

 • ​Kva har foreldra å seie for læringa til barn/ungdom
 • Avklaring av forventingar mellom heimen og skulen
 • Alle foreldre er ein ressurs og kan støtte barna i skulegangen – men på kva måte?
 • Leksehjelp – kva er god leksehjelp i den enkelte heimen?
 • Rettane og pliktene til foreldra, slik dei kjem til uttrykk mellom anna i opplæringslova kapittel 9
 • Rettane og pliktene til elevane
 • Skulen sitt opplegg for heim-skule-samarbeid – organisering av heim-skule-samarbeidet
 • Kommunikasjon mellom heimen og skulen – korleis førebyggje og handtere usemje og konfliktar
 • Læringsmiljøet til elevane, samarbeid om utvikling av sosial kompetanse, handtering av mobbing
 • Kompetansemål i læreplanen

 

Målgruppe og ansvar

 

 • Førsteklasseforeldre – får sjansen til å bli kjende med kvarandre og få innblikk i roller og ansvar i heim-skule-samarbeidet
 • Foreldre med barn som tek til på ungdomsskulen – sidan det å vere foreldre til tenåringar byr på nye utfordringar, og sidan det ofte er ei ny foreldregruppe å bli kjend med
 • Foreldre som føler at dei kjem til kort når det gjeld faga på skulen, og som ønskjer å vite korleis dei kan støtte barnet sitt
 • Skulen har hovudansvaret, men det bør vere eit samarbeid mellom skuleleiinga og FAU. Foreldreskulen må vere forankra på den enkelte skulen.

Foreldreskole på Storhamar skole

Storhamar skole


- Forskning viser at barn som går i grupper der foreldrene kjenner hverandre godt, presterer bedre faglig og sosialt. Dette fortalte forsker og professor, Thomas Nordahl, foreldre og ansatte ved Storhamar skole i Hamar for noen år siden. Etter møte med forskeren ble det satt i gang en idédugnad mellom rektor Hilde Grankel og FAU-leder ved skolen. Barneskolen i Hamar kommune har utviklet et opplegg som er unikt i Norge:

- Vi inviterer foreldrene ved skolestart til fire kvelder foreldreskole á to og en halv time. FAU-leder og rektor er ansvarlige for opplegget. Denne invitasjonen sender vi ut i februar eller mars, slik at foreldrene har god tid til å planlegge, sier rektor Hilde Grankel.

Hun presiserer at skolen har en forventning om at foreldrene skal delta, og at de forteller om denne forventningen til foreldregruppa. I tillegg oppfordrer FAU foreldrene til å benytte seg av denne muligheten for en 10 timers startinvestering som kan gi eget barn økte muligheter for å lykkes både sosialt og faglig.

- Alle foreldre har noe å bidra med, og de vil sitt eget barn det beste. Den holdningen er det utrolig viktig at alle ansatte ved skolen også har, konstaterer rektoren. Målsettingen til foreldreskolen på Storhamar er at den skal være lærerik og morsom. Foreldrene skal lære navnet på alle barna i sin gruppe, de skal kunne navnet på en av foreldrene til barna i eget barns gruppe og dessuten skal skolen og foreldrene være tydelige på forventninger til hverandre.

FUG har laget en film om foreldreskolen ved Storhamar skole, som gir et konkret innblikk i hvordan opplegget gjennomføres.