Det var like før jul at Kunnskapsdepartementet opplyste meg om at de hadde innstilt meg som leder av FUG for de neste fire årene. Her får jeg blant annet muligheten for å løfte en del av de utfordringene jeg har sett i mitt arbeid som lokal FAU-leder opp på en bredere og nasjonal arena. Det blir spennende år! 

En kobling til FAUene

Det er godt kjent at FUG er opptatt av medvirkning og at foreldrestemmen skal bli hørt og inkludert i de prosesser som berører våre barn på skolen. 

Vi er opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom hjem og skole, at foreldrene skal oppfattes som en helt sentral ressurs som de kan spille på lag med.

Vi har nå nylig hatt vårt første utvalgsmøte, og jeg har hatt den store gleden av å bli litt kjent med de øvrige utvalgsmedlemmene fra ulike deler av landet. Sekretariatet har jeg allerede hatt en del samarbeid med og jeg er imponert over den erfaringen, positivitet og fagkunnskapen de besitter.

Sammen har vi en ambisjon om å gjøre FUG bedre kjent i Norge, kople oss nærmere FAUene og å nå ut til alle landets regioner i løpet av utvalgsperioden. 

Marius Chramer i PMM
(Foto: FUG)

Partnerskap mot mobbing

Denne uken har jeg som fersk FUG-leder deltatt i ledermøte i Partnerskap mot mobbing (PMM). En enda ferskere kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande ledet møtet i Kunnskapsdepartementet. 

Jeg snakket om resultatene fra den siste Elevundersøkelsen, forslaget til ny Opplæringslov og Stortingsmeldingen «Tett på - tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO».

Fellesnevneren vår er at foreldrenes samarbeid med, og medvirkning i, skolen er helt avgjørende. Vår erfaring er at dette samarbeidet er skjørt.

FUG registrerer at lovhjemmelen knyttet til rådsorganene er foreslått fjernet i lovforslaget, og det bekymrer oss. Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre!

En felles arena for samarbeid mellom lærere, elever og foreldre er svært viktig å lovfeste. 

Fram mot neste utvalgsmøte i mars, skal vi arbeide videre med våre prioriteringer og hjertesaker. Kom gjerne med innspill til oss!

Med vennlig hilsen
Marius Chramer, FUG-leder