Skolen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som elevene har med seg hjemmefra. Andre gjenstander er foreldrene og elevene selv ansvarlige for, og de må derfor tegne en forsikring som gjelder også når elevene er på skolen. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder – det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen.

Når er skolen ansvarlig?

Hvis en elev får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakassering som skolen burde ha stoppet, hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis skolen er uaktsom, kan man be skolen om erstatning.

Hva sier loven?

Kommunen skal sørge for at alle elever er dekket av en ulykkesforsikring (opplæringsloven § 13-3b og forskriften kapittel 8).

Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet som folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven ikke dekker. Les mer: skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2

Forsikringen gjelder

  • på skolen i skoletiden
  • på veien mellom hjem og skolen
  • under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og andre turer som skolen er ansvarlig for
  • under Operasjon dagsverk eller andre elevaktiviteter og mellom hjemmet og det stedet der aktiviteten finner sted

Hvis eleven innlosjeres av kommunen, gjelder forsikringen hele døgnet utenom ferier, men gjelder likevel på reisen mellom hjemmet og det stedet der innlosjeringen skjer. 

Forsikringen gjelder også for SFO og for leksehjelp (forskriften § 12-1).

Les Utdanningsdirektoratets veileder