Hva sier loven?

Fylkeskommunen skal sørge for at alle elever er dekket av en ulykkesforsikring (opplæringsloven § 13-3b og forskriften kapittel 8).

Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet som folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven ikke dekker. (skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2)

Forsikringen gjelder

  • på skolen i skoletiden
  • på veien mellom hjem og skolen
  • under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og andre turer som skolen er ansvarlig for
  • under Operasjon dagsverk eller andre elevaktiviteter og mellom hjemmet og det stedet der aktiviteten finner sted

Hvis eleven innlosjeres av kommunen, gjelder forsikringen hele døgnet utenom ferier, men gjelder likevel på reisen mellom hjemmet og det stedet der innlosjeringen skjer. 

Les Utdanningsdirektoratets veileder

Eleven har ansvar for ting som tas med hjemmefra

Skolen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som elevene har med seg hjemmefra. Dersom en elev for eksempel har fått ødelagt brillene under aktivitet på skolen, kan de foresatte frem til barnet er 18 år, søke søke Nav om å få dekket utgiftene til nye briller. 

Andre gjenstander er foreldrene og elevene selv ansvarlige for, og de må derfor tegne en forsikring som gjelder også når elevene er på skolen.

Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder – det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen.

Når er skolen ansvarlig?

Hvis en elev får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakassering som skolen burde ha stoppet, hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis skolen er uaktsom, kan man be skolen om erstatning.