Skolen kan gi en elev permisjon i inntil ti dager så sant skolen finner det forsvarlig å gi eleven fri. Det kan for eksempel komme an om eleven får opplæring i permisjonstiden, og hva hun går glipp av som følge av fraværet.

1.–7. trinn

På 1.–7. trinn gis det ikke karakterer. Likevel er det alvorlig hvis eleven går glipp av viktig undervisning. De fleste kommuner og skoler har regler om fravær i ordensreglementet.

Foreldrene skal få informasjon om elevenes fravær, og snarest mulig dersom barnet ikke møter på skolen om morgenen.

8.–10. trinn

Alt fravær fra alle tre årene på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. Foreldrene og elevene kan kreve at inntil ti dager av fraværet ikke føres på vitnemålet dersom fraværet er dokumentert og gjelder kronisk sykdom eller sykdom ut over tre dager med legeerklæring (kun fra og med fjerde fraværsdag).

Eleven kan kreve at skolen legger ved en begrunnelse for fraværet med vitnemålet.

Foreldrene skal få informasjon om elevens fravær, og hvis det er fare for at læreren ikke kan sette karakter på grunn av fravær, skal de foresatte og eleven få beskjed så snart som mulig. Skolen skal varsle før hver termin-/standpunktkarakter skal settes. Det betyr at et varsel som er gitt før jul, ikke gjelder som varsel før sommeren. Hvis skolen ikke varsler i tide, skal eleven ha karakter.

 

Les mer her hos Utdanningsdirektoratet om fravær i grunnskolen og om varsling til foreldrene når en elev i grunnskolen ikke møter på morgenen.

Fritak fra undervisningen

Noen grupper elever kan ha krav på fritak fra undervisningen. Dette gjelder for eksempel elever fra nasjonale minoriteter eller på grunn av livssyn og tro.