Samarbeid om elever med høyt fravær

Det kan være mange grunner til at elever er mye borte fra skolen. Noen ganger er det foreldrene som vet mest om sitt barns situasjon, og andre ganger kan det være årsaker som foreldrene ikke vet noe om. Uansett er det viktig med et godt samarbeid slik at både foreldre og skolen kan hjelpe til med å støtte eleven og bidra til at hun eller han ikke faller fra. 

Hva er fraværsgrensen?

Reglene om fravær i videregående skole er nedfelt i forskrift til opplæringsloven § 3-3 og forskrift til friskoleloven § 3-3, og er beskrevet i rundskriv 3-2016 fra Utdanningsdirektoratet. Der skilles det mellom udokumentert fravær og dokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Hva betyr fraværsgrensen?

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, mister han som regel retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager
 • Eleven, og foreldre til ikke-myndige elever, skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær
 • Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset

Les veiledningen fra Utdanningsdirektoratet

Er du elev? Elev- og lærlingeombudet i Oslo har god informasjon

Dokumentert fravær

Dokumentert fravær kan være

 • Sykdom med legeerklæring (fra og med dag 4)
 • Velferdspermisjon (feks bryllup og begravelser)
 • Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Vitne i rettsak
 • Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke (maks 2 dager)
 • Rådgivning og PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid

Udokumentert fravær

Udokumentert fravær kan være

 • Alt annet fravær enn det som er nevnt over, og som ikke er dokumentert
 • Kjøreopplæring
 • Bortvisning fra undervisning

Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Varsling til elever og foreldre

Eleven skal selv få beskjed så tidlig som mulig hvis det er fare for at hun går over fraværsgrensen, eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag. Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles og få informasjon om fraværet.

Skolen skal varsle før hver termin-/standpunktkarakter skal settes. Det betyr at et varsel som er gitt før jul, ikke gjelder som varsel før sommeren. Hvis skolen ikke varsler i tide, skal eleven ha karakter.

Klage på standpunktkarakteren på grunn av fravær

Hvis en elev får "Ikke vurdert" i standpunktkarakter på grunn av for mye udokumentert fravær, kan dere klage.

Det er 10 dagers klagefrist på standpunktkarakteren. 

Les mer karakterer og eksamen

Klage

Lurer du på om du skal klage? Be om en begrunnelse for manglende standpunktkarakter. Her kan du laste ned skjema (word) (fra Elevombudet og lærlingeombudet i Oslo)

Når du skal klage på standpunktkarakteren, kan du bruke denne malen (fra Elevombudet og lærlingeombudet i Oslo)

Hva skjer videre hvis en elev har gått over fraværsgrensen?

Elever som har fått for mye fravær, mister ikke retten til vurdering, selv om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. De har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i fag.

Overgang til Vg2 eller Vg3

I utgangspunktet må en elev ha bestått (ha karakter 2 eller over) i alle fag på det aktuelle trinnet for å tas inn på Vg2 og Vg3 (forskrift til opplæringsloven § 6-28). Fylkeskommunen kan vurdere om det er forsvarlig å flytte eleven opp til nesten nivå (§ 6-37). Eleven må likevel bestå faget for å få vitnemål.

Ta opp fag som privatist

En elev ikke får standpunktkarakterer i ett eller flere fag på grunn av fraværsgrensen, må ta fagene som mangler som privatist. Hvis han tar eksamen på normal tid og oppfyller kravene til vitnemål etter § 3-43, skal han få førstegangsvitnemål

En elev som skal ta opp fag som privatist, kan ikke samtidig være elev på det samme faget. Da må han søke Fylkeskommunen eller skolen om å bli deltidselev, og det skal være tungtveiende grunner, slik som overtrådt fraværsgrense i flere fag, for vedtaket. Fylkesmannen kan velge at eleven får hospitere i fagene på skolen, men eleven får ikke rett til underveisvurderinger eller standpunktkarakterer i faget.

Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet