Det er Barneombudet som har tatt initiativ til høynivåmøtet som samlet 34 sentrale, offentlig og privat instanser, politikere, forskere og frivillige aktører. Med signeringen forplikter alle seg til å ta sin del av ansvaret for at barn og unge kan leve et trygt liv på nett.

- Mitt ønske er at vi må samordne innsatsen bedre, ellers greier vi ikke å løse dagens utfordringer. Og innsatsen må være kunnskapsbasert, sa barneombud Inga Bejer Engh innledningsvis.

Hun mener debatten har vært mye styrt av synsing og frykt og en slags moralsk panikk.

- Løsningen er ikke en quick fix, men mer sammensatte løsninger. Den digitale hverdagen er en del av barns oppvekst. Det trenges en samlet innsats både for å få frem den positiv utnyttelse av de digitale mulighetene, men også for å bekjempe de negative konsekvensene, sa hun.

Inga Bejer Engh høynivå
(Foto: FUG)

- Sy sammen lappeteppet

Bejer Engh peker på at det trengs en enhetlig og samordnet innsats for å rydde opp i jungelen av hjelpetilbud for barn og unge.

Det fins i dag 20 statlige virksomheter og 50 organisasjoner som retter seg mot barn og unges digitale liv. Ulike sektorer overlapper hverandre med fare for at vi får «blinde flekker». 

Eksempler på dette er saken om lukkede selvskadingsnettverk i digitale fora som kom overraskende på mange i høst. Men dette hadde EU-kids online-rapporten allerede varslet om i 2010. 

- Lappeteppet må sys sammen. Vi må ha en felles strategi bygget på solid kunnskap, sa Bejer Enhg blant annet. Hun mener også at hovedansvaret må ligge i ett departement.

De tre andre ønskene fra Barneombudet er at vi må få mer kunnskap om ungdomskulturen, foreldre og profesjonelle voksne trenger et kunnskapsløft og tiltakene må være kunnskapsbasert. Det trengs mer tverrfaglig forskning.

Undomspanel på høynivåmøtet
(Foto: FUG)

Nådeløs hets

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen har engasjert seg sterkt i barn og unges ytringsfrihet.

- Det som bekymrer meg mest er den nådeløse hetsen og truslene i kommentarfeltene. Jeg snakker mye med barn og unge om verdien av å ytre seg og si sin mening offentlig. Vi trenger deres stemmer. 

- Vi må kjempe for å ha en ytringsfrihet som ikke skremmer barn og unge. Det er vårt ansvar som voksne å gjøre dette trygt. Uten de unges engasjement og vil demokratiet bli svekket, sa Trøen blant annet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad snakket på vegne av seg selv og kunnskapsminister Trine Skei Grande, som også  satt i salen. 

- En trygg hverdag og Barnekonvensjonene står høyt på min dagsorden. Kunnskap om dette skal være sterkt førende også i skolen, også skolehelsetjenesten for barn og unge, som er Trines ansvar. Jeg har også ansvaret for strategien mot vold og overgrep mot barn og ugne, sa han.

- En gjennomgående del av barns oppvekst er det digitale, derfor må tryggheten der styrkes. Vi å bli bedre på å koordinere og jobbe på tvers og å tenke forebyggende. Barn og unge  er utsatte og sårbare på nett, både i forhold til overgrep, kropps- og kjøpepress. Vi voksne må bry oss mer og beskytte dem mot dette, sa Ropstad.

Sonia Livingstone
(Foto: FUG)

Trenger mer forskning

Jurist Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet redegjorde for de fire grunnprinsippene i Barnekonvensjonen som skal sikre at barns beste alltid ligger til grunn. De skal både sikre barn rettigheter og tilgang, og samtidig beskytte dem i det digitale livet. 

Tre medieforskere fra Norge, Danmark og Storbrittania delte forskning fra undersøkelser om barn og unges digitale hverdag.

Se nettsak fra seminar i Partnerskap mot mobbing der både professor Elisabeth Staksrud fra UiO og den danske professoren Dorte Marie Søndergaard holdt foredrag. 

Både de to og professor Sonia Livingstone fra LSE mener det treng mer kunnskap om og forskning fra ungdomskulturen. 

Marius Chramer signerer felleserklæringen
(Foto: FUG)

Her er felleserklæringen

Slik lyder felleserklæringen som ble signert:

«Vi anerkjenner at vi har et felles ansvar for å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. Vi vil jobbe sammen for at barn skal ha en trygg digital hverdag hvor de kan utforske de positive mulighetene, samtidig som de blir beskyttet mot risikoene. Barn og unge skal få medvirke i arbeidet.  

Bruk av digitale medier innebærer at barn kan bli utsatt for risikosituasjoner som kan ha store skadevirkninger. Vi vil bruke kunnskapsbaserte tiltak for å fremme positiv bruk, samt forebygge og håndtere risikoene. Barn, foreldre og profesjonelle voksnes kompetanse om digitale medier må økes, og barn må få god hjelp når de opplever noe negativt. 

Vi stiller oss bak denne erklæringen for å styrke den samordnede innsatsen slik at barn og unge får en tryggere digital hverdag.»

Marius Chramer med felleserklæringen
(Foto: FUG)

FUB og FUG skal bidra

FUB og FUG plikter seg til å ruste foreldrene i deres rolle med å gi barnet en tryggere digital hverdag i samarbeidet med barnehage/skole gjennom å:
 
1. formidle kompetanse om
- barns rettigheter 
- barns digitale hverdag  
- samarbeid med barnehage/skole om grensegang på digitale flater 
- foreldrenes handlingskompetanse 
- hva ulike instanser kan tilby 
 
2. utarbeide konkrete råd om foreldrenes rolle hjemme og i samarbeid med barnehagen/skolen som deles på hjemmesiden og i foredrag.