Utvalgets kjernesaker i 2018 har vært:

• Tilpasset opplæring
• Spesialundervisning
• Fysisk og psykisk læringsmiljø
• Kunnskap om hjem- skole samarbeid
• Lærer- og skolelederutdanningen

Utvalget er opptatt av at skolens ansatte skal ha god kompetanse på foreldresamarbeid. Derfor er lærer- og rektorutdanningene et prioritert område. Dette arbeidet må fortsette i 2019.

Læringsmiljø og arbeidet mot mobbing opptar utvalget. FUG er aktiv deltaker i Partnerskap mot mobbing (PMM) og deltok sammen med partnerskapet på Arendalsuka i august.

Vi var også med og arrangerte konferansen På Tvers i september sammen med en rekke offentlige og private aktører. Temaet var bedre samhandling på tvers for barn og unges oppvekst.

Tilpasset opplæring for alle elever opptar utvalget i stor grad. FUG vektlegger betydningen av at alle elever skal bli sett og verdsatt på skolen og få anerkjennelse for sine evner, talenter og vansker. Alle skal få opplæring som gir mestring og læringsutbytte.

Gunn Iren Müller overlater NOKO-ledelsen til Island

Nordisk samarbeid

FUG deltar i et Nordisk samarbeid med fire andre foreldreorganisasjoner, og var høsten 2018 vertskap for NOKO-konferansen og møtet i Oslo.

Lederskapet har en periode på to år og går på omgang mellom deltakerlandene. FUG-leder Gunn Iren Müller overtok lederskapet høsten 2016 og overlot dette til Island på NOKO-konferansen i september.

Kjersti Falck på foreldremøte 2018
Foto: FUG)

Rådgivning og foredrag

FUG besvarte 453 rådgivninger fra foreldre og andre som kommer på e-post og telefon. Foreldre henvendte seg mest om vanskelig kommunikasjon med rektor/skolen.

Dette spurte foreldre FUG om i 2018.

Det ble holdt 34 foredrag på skoler, i kommuner og for Fylkesmenn. Målgruppen er foreldre, lærere, skoleledere og skoleeiere for å sette fokus på samarbeid skole og hjem.

FUG opplever å være tilgjengelig for foreldre som tar kontakt, og får positive tilbakemeldinger på kurs for foreldre og ansatte i skolen, rådgivning og veiledning. Derfor er det viktig for FUG å fortsette med dette.

I 2018 valgte FUG å avgi til sammen 12 høringssvar som er viktige i forhold til hjem-skole samarbeidet.

Utvalgmedlemmer har deltatt i åpne høringer på Stortinget om blant annet spesialundervisning, tilpasset opplæring og om nasjonal lærersatsing.

Lise Lundh med tegnspråkbrosjyre
FUG-medlem Lise Lundh (Foto: FUG)

Ny hjemmeside, nytt materiell

Arbeidet frem mot lansering av vår nye hjemmeside www.fug.no preget første halvår. Siden ble lansert 14. juni med nytt innhold og design. Hensikten var å forenkle og forbedre språk, struktur og faglig innhold for å nå bedre ut til foreldrene.

Responsen har så langt vært god fra brukere. En brukertest gjennomføres våren 2019. Besøkstallet har ligget lavere hele året i forhold til 2017. For en stor del skyldes dette omleggingsarbeidet.

På vårparten sendte FUG ut en skolestartsending til alle skoler. Med i forsendelsen var blant annet vår nye tegnspråkbrosjyre. Den kan også lastes ned fra fug.no i likhet med mye annet vi har å tilby på fug.no/materiell.

I 2018 ble det produsert åtte kortfilmer på åtte språk inkludert tegnspråk om viktigheten av å engasjere seg som foreldre. Disse er lagt på nettsiden og delt i sosiale medier. Det ble gjort opptak til ytterligere seks filmer som legges ut i 2019.

I samarbeid med KS og Skolelederforbundet lagde FUG et samtaleopplegg om skolemiljøet ment til bruk i foreldremøter.

Halloween gotteri og bøtte
(Foto: FUG)

Media

FUG håndterte 69 mediesaker i 2018. Vi har hatt 8 proaktive mediesaker og seks leserinnlegg på trykk i riks-, lokal- og regionsaviser.

FUG-lederen har fått løftet frem FUGs syn i merkesaker som gratisprinsippet og evaluering av seksårsreformen. Hun var intervjuet om gratisprinsippet i Dagsnytt Atten, Dagsavisen, nrk.no og P4.

Rapporten om SFO-evaluering ble sak i NRK Her og Nå med intervju av FUG-lederen. Hun har også vært intervjuet av Aftenposten, BT, Adressa og P4 om våre tips til en inkluderende Halloween.

Vi har i 2018 skrevet et felles leserinnlegg om dialog mellom hjem og skole med Skolelederforbundet, og FUG-lederen har hatt artikkel i bilaget til Dagbladet ”Moderne utdanning”.
    
Det har vært sendt ut fem nyhetsbrev og tre pressemeldinger.

Marianne Dahlseng på plass
(Foto: FUG)

Flytting til Bø

Hele virksomheten har i 2018  vært preget av arbeidet med å flytte FUBs og FUGs felles sekretariat fra Oslo til Bø i Telemark. Det har tatt mye praktisk og personalmessig kapasitet å finne og tilrettelegge egnede lokaler og tilhørende nye systemer.

Sekretariatet flyttet sin virksomhet til Lundevegen 3 i Bø 1. september. Ny sekretariatsleder Marianne Dahlseng fra Ulefoss tiltrådte i stillingen som kontorsjef fra 1. oktober.

På grunn av nye lokalisering har flere medarbeidere sluttet i 2018, og FUGs rådgiverstab var redusert i høsthalvåret. Dette har naturlig nok gått noe utover tilgjengelighet og ekstern virksomhet.

Asbjørn Tolo ble ansatte som ny FUG-rådgiver i desember med tiltredelse på nyåret.

Les hele FUB og FUGs årsberetning for 2018 her.

Les Riksrevisjonenes beretning om FUB og FUG 2018 her.